آثار تزریق گاز بر روی مخزن آسماری میدان نفتی گچساران با هدف نگهداشت فشار مخزن

 

پایان نامه word  کارشناسی ارشد مهندسی نفت

تعداد صفحات : ۹۰ صفحه

کیفیت عالی

یکی از روش های افزایش بازیافت ثانویه نفت، تزریق گاز طبیعی در مخزن است. تزریق گاز طبیعی می تواند به صورت مستقیم درون کلاهک گازی یا به صورت تزریق امتزاجی صورت پذیرد که این امر موجب تثبیت و یا افزایش انرژی مخزن می گردد. تزریق گاز در مخازن جنوب غرب ایران به علت در دسترس بودن گاز، سازگاری با مخزن و همچنین بازیافت گاز تزریق شده در مخزن متداول ترین روش نگهداشت یا افزایش فشار مخزن است. تزریق گاز ضمن افزایش فشار مخزن می تواند باعث ثابت ماندن یا افزایش ضریب حجمی نفت مخزن گردد که این امر در نهایت منجر به افزایش بازیافت نهایی نفت مخزن خواهد شد. دراین تحقیق آثار تزریق گاز بر روی مخزن آسماری میدان نفتی گچساران با هدف نگهداشت فشار مخزن مورد بررسی قرار گرفته است.

Sorry, the comment form is closed at this time.