آسیب شناسی تعاونی های صنعتی،مشکلات وراهکارها

 

طی صد سال گذشته، نقش دولتها در توسعه صنعتی، دستخوش تغییرات اساسی شده است. در نیمه اول قرن بیستم، قدرت دولتها در کشورهای در حال توسعه، در ایجاد حصار به دور اقتصاد و حمایت از تولید داخلی متجلی می‌شد (نمونه آمریکای جنوبی) ، در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، توانمندی در توسعه صنعتی، از طریق اعمال دخالتهای مستقیم همسو با بازار و به جلو راندن بنگاههای صنعتی با شیوه‌های مختلف ارزیابی می‌شد (نمونه آسیای شرقی) ، لیکن طی سالهای اخیر، ساز و کارهای نسبتاً یکسانی در کشورهای مختلف جهان جهت پیش راندنهای توسعه صنعتی عمل می‌کنند که به رغم وجود تفاوتهای فراوان در شیوه‌های اجراء، همگی از اصول واحدی پیروی می‌کنند. پیوستن به زنجیره‌های تولید جهانی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات گرایی و در نتیجه بهره بردن از تقاضا در مقیاس انبوه، محوریت بخش خصوصی در توسعه صنعتی و مشارکت فعال در فرآیند ارتقاء دانش و فناوری، ویژگیهای این چهارچوب مشترک است. در چنین چارچوبی نقش دولتها بسیار متفاوت از گذشته است دفاع مقتدرانه از حقوق مالکیت، تنظیم مناسبات سیاست خارجی با هدف توسعه صنعتی، ایفای نقش کلیدی ارتقاء سطح دانش و مهارت جامعه، فراهم کردن زیر ساختهای نهادی، حقوقی و فیزیکی متناسب با رشد مستمر صنعتی و برقراری ثبات اقتصاد کلان، حوزه‌های اصلی فعالیت دولتها در عرصه جدید جهانی شدن است. در فضای جدید جهانی، ترکیب کالایی تجارت جهانی از محصولات خام به محصولات صنعتی و از محصولات با فناوری ساده به محصولات با فناوری پیشرفته دگرگون شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.