اثربخشی آموزش شادکامی در راستای کاهش حس تنهایی و افزایش خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران

 

مفهوم خودکارآمدی در زمینه های بسیاری از جمله در مسائل آموزشی و تحصیلی به کارگرفته شده و پژوهشهای زیادی در مورد آن صورت گرفته است. باورهای خودکارآمدی بر روی رفتار و افکار و انگیزه فراگیران در حین کار بر روی تکالیف تاثیر دارد. فراگیرانی که اطمینان ندارند که در تکمیل یک تکلیف شایستگی دارند و آنهایی که اعتقاد ندارند تمرین و تلاش به موفقیت منتهی خواهد شد، اغلب مضطرب شده و احساس عدم شایستگی می کنند. برعکس فراگیرانی که به شایستگی های خود باور دارند می توانند بر روی راهبردهای حل مساله تمرکز داشته باشند (اسلاوین، ۲۰۰۳). خودکارآمدی زمانی که به تکلیف معینی اختصاص داشته باشد یعنی شامل قضاوتهای فرد در مورد توانایی خود در انجام تکالیف معینی باشد پیش بین بهتر و دقیق تری برای پیشرفت تحصیلی است. از طرف دیگر هر چه اعتماد به باورها قویتر باشد تعمیم پذیری به فراسوی موقعیتهای خاص بیشتر خواهد بود. افراد انتظارات کارآمدی عمومی خود را بر اساس تجربیات و اثراتی که این تجربیات دارند شکل می دهند. علاوه براین افراد باورهای کارآمدی خاص درباره توانایی هایشان را جهت فائق آمدن بر موقعیتی خاص نیز ایجاد کرده و رشد می دهند. اگر چنین نظریه هایی در مطالعه باورهای فراگیران در زمینه یادگیری بکار رود، منطقی خواهد بود که پیش بینی شود دانش آموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی بالا احتمال دارد موفقیتهای گسترده تری را در حوزه تحصیلی داشته باشند. علاوه بر تاثیر خودکارامدی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران، در طول چندین دهه گذشته مطالعات متعددی در مورد اثر محیط مدرسه و ساختار کلاس درس بر پیشرفت تحصیلی فراگیران صورت گرفته است. ساختار کلاس، سیستم ارزشیابی پیشرفت موفقیت آمیز به سوی اهداف را مشخص می کند و اطلاعاتی در مورد خصوصیات و ویژگیهای ارزشمند در فراگیران، چگونگی رابطه فراگیران با یکدیگر با معلم و با تکلیف ارائه می دهد (فانگ، ۲۰۰۲ به نقل از سید محمدی،۱۳۸۵). ایمز (۱۹۹۶) در تقسیم بندی ساختار کلاسی از لحاظ هدف به دو نوع عملکردی و تبحری معتقد است که هر کدام از این ساختارها ظهور الگوی شناختی – انگیزشی خاص را در فراگیران موجب می شوند. در ساختار تبحری یا متمرکز بر تکلیف فهم درس از اهمیت بسیار زیادی نسبت به نمرات، عملکرد ظاهری، حفظ و تکرار طوطی وار درس برخوردار است. ساختار عملکردی فاقد چنین پویایی بوده و طبقه بندی دانش آموزان به ضعیف یا کم هوش و قوی یا باهوش منجر می شوند.

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی * سه فصل اول *

۵۸ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.