اثر شش هفته تمرین HIT و تمرینات الاستیک بر توان بی هوازی و ضربان قلب استراحت زنان جوان شهر گچساران

 

چکیده:

در دنیای امروز مربیگری مسئولیت سنگین و خطیری است و مربیان باید برای تهیه ی یک برنامه ی جامع و موثر برای ارتقاء سطح کیفی وکمی ورزشکاران به گونه ای تلاش کنند که همه عوامل مورد نیاز یک ورزش به ویژه در سطوح قهرمانی یعنی آمادگی جسمانی، روانی، تکنیکی و تاکتیکی ورزشکار در طول یک برنامه ی زمانبندی شده توسعه یابد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شش هفته تمرین HIT و تمرینات الاستیک بر توان بی هوازی و ضربان قلب استراحت زنان جوان شهر گچساران   بود . بدین منظور زنان جوان گچسارانی به تعداد ۴۵ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.سپس انها به سه گروه تمرینات HIT و تمرینات آلاستیک و گروه کنترل کنترل تقسیم شدند. در ابتدا ویژگی های آنتروپومتریک(قد،وزن،نسبت کمر به لگن،شاخص توده بدنی)و توان بی هوازی  (پرش سارجنت) و ضربان در حال استراحت آنها اندازه گیری شد. گروه اول و دوم به مدت شش هفته تمرینات خود را انجام دادند.در پایان مجددا توان بی هوازی و ضزبان قلب استراحتی تمام آزمودنی ها اندازه گیری شد. درقسمت آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاد شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی فرضیه ها از آزمون های آماری کالموگروف- اسمیرنوف و تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) استفاده شد. سطح معنی داری در تمامی اندازه گیری ها ۰۵/.  در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نتایج این تحقیق نشان داد که بین توان بی هوازی  و ضربان قلب استراحت زنان جوان  متعاقب شش هفته تمرینات HIT و الاستیک اختلاف معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی:

تمرین HIT ، تمرینات الاستیک بر توان بی هوازی، ضربان قلب استراحت

 

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

۷۴ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.