اثر غلظت پلی اتر اتر کتون سولفونه شده بر ساختار و کارایی غشاهای الیاف توخالی مخلوطی پلی سولفون/پلی اتر اتر کتون سولفونه شده جهت تصفیه پسابهای روغنی

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل ۲-۱ شماتیکی از چگونگی عملکرد غشا ۹

شکل۲-۲  شماتیکی از انواع غشاهای پلیمری.. ۱۳

شکل۲-۳  انواع غشاهای الیاف توخالی با کاربردهای اختصاصی.. ۱۸

شکل۲-۴  فرآیند جداسازی اسمز معکوس…. ۱۹

شکل۲-۵  فرآیند جداسازی نانوفیلتراسیون.. ۲۰

شکل۲-۶   فرآیند جداسازی اولترافیلتراسیون.. ۲۱

شکل۲-۷  فرآیند جداسازی میکروفیلتراسیون.. ۲۲

شکل۲-۸  فرآیند جداسازی الکترودیالیز. ۲۲

شکل۲-۹  فرآیند جداسازی گازی.. ۲۴

شکل۲-۱۰ فرآیند جداسازی تراوش تبخیری.. ۲۵

شکل۲-۱۱ دستگاه ریسندگی الیاف توخالی.. ۲۶

شکل۲-۱۲ غشاهای متقارن(ساختار بالا)وغشاهای نامتقارن(ساختارپایین) ۲۶

شکل۲-۱۳ مکانیسم جداسازی فازی در خلال تشکیل غشا ۲۷

شکل۲-۱۴ نمایی کلی از الیاف توخالی وماژول آنها ۲۹

شکل۲-۱۵ نمایی کلی تجهیزات ساخت غشای الیاف توخالی ۳۰

شکل۲-۱۶ نمایی از سطح مقطع رشته ساز۳C.. 34

شکل ۲-۱۷ رشته ساز سه اوریفیس…. ۳۵

شکل ۳-۱  فلوچارت طراحی آزمایشا ۴۰

شکل ۳-۲  ساختار مولکولی NMP.. 41

شکل ۳-۴ ساختار مولکولی پلی اتر اترکتون (PEEK) 43

شکل ۳-۵ ساختار مولکولی پلی اتر اترکتون سولفونه) (SPEEK.. 43

شکل ۳-۶  تصویر دستگاه تهیه محلول پلیمری.. ۴۵

شکل ۳-۷  سیستم تهیه غشاء از نوع الیاف میان تهی ۴۶

شکل ۳-۸  تصاویر سیستم ریسندگی الیاف توخالی.. ۴۷

شکل ۳-۹  شماتیکی از دستگاه تراوایی گازی.. ۴۹

شکل ۳-۱۰  نمایی کلی از دستگاه زاویه سنج.. ۵۰

شکل ۳-۱۱ نمای کلی میکروسکوپ الکترونی روبشی.. ۵۱

شکل۳-۱۳ شماتیک سیستم جداسازی اب و روغن.. ۵۴

شکل ۳-۱۴ تصویر سیستم جداسازی آب-روغن.. ۵۵

شکل ۴-۱  تصاویر میکروسکپی غشای M1.. 58

شکل ۴-۲ تصاویر میکروسکپی غشای M2.. 58

شکل ۴-۳  تصاویر میکروسکپی غشای M3.. 59

شکل ۴-۴  تراوایی نیتروژن غشاها ی الیاف توخالی.. ۶۱

شکل ۴-۵  شار آب خالص بر حسب زمان.. ۶۲

شکل ۴-۶  شار آب خالص برحسب اختلاف فشار دوطرف غشا ۶۳

شکل ۴-۷  درصد پس زنی روغن غشاها برحسب زمان عملیات جداسازی.. ۶۴

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۸۶

نوع فایل :WORD

 

Sorry, the comment form is closed at this time.