اثر غلظت پلی اتر کتون سولفونه شده بر ساختار و کارایی غشاهای الیاف توخالی مخلوطی پلی سولفون/پلی اتر کتون سولفونه شده جهت تصفیه پساب‌های روغنی

 

چکیده

در تحقیق حاضر غشاهای مخلوطی آبدوست الیاف توخالی پلی سولفون[۱] با فرآیند ریسندگی مرطوب تهیه‌شده‌اند و ساختار غشاها با افزودن پلیمر آبدوست پلی اتر اتر کتون سولفونه شده[۲] برای جداسازی آب-روغن بهینه‌شده است. ساختار غشاهای ساخته‌شده با آزمایشات میکروسکوپ الکترونی روبشی[۳] ، تراوایی نیتروژن، زاویه تماس سطحی، درجه تخلخل کلی، شار آب خالص و جداسازی آب-روغن مشخصه بندی شده است. از تست SEM غشاهای توسعه‌یافته پلی سولفون/ پلی اتر اتر کتون سولفونه شده با نسبت ۸۵/۱۵ ساختاری با حفره‌های بندانگشتی بزرگ و پوسته ضخیم سطحی نشان دادند. از نتایج تست تراوایی نیتروژن با افزایش میزان پلی اتر اتر کتون سولفونه شده در محلول پلیمری اندازه متوسط حفره‌ها و تخلخل مؤثر سطحی کاهش‌یافته است که می‌تواند مربوط به افزایش سرعت جداسازی فازی و ضخیم‌تر شدن پوسته سطحی خارجی باشد. درجه تخلخل کلی غشای توسعه‌یافته با نسبت ۱۵/۸۵ برابر %۸/۷۸ می‌باشد که مربوط به ساختار با حفره‌های بندانگشتی بزرگ‌تر می‌باشد. زاویه تماس سطحی غشای ساخته‌شده پلی سولفون/ پلی اتر اتر کتون سولفونه شده با نسبت ۸۵/۱۵ حداکثر تا ۸/۶۴ درجه کاهش یافت که نشان‌دهنده ساختار بسیار آبدوست غشا می‌باشد که این غشا شار آب خالص L/m2 h 20 نشان داد. افزایش شار آب این غشا مربوط به آبدوستی زیاد آن می‌باشد. غشای توسعه‌یافته میزان پس‌زنی روغن تقریباً بیش از %۹۸ نشان داد که به دلیل اندازه حفره متوسط ۱۳ نانومتر می‌باشد. همچنین به دلیل افزایش آبدوستی رسوب گزاری روغن روی سطح خارجی به حداقل رسیده که این غشا برای جداسازی ­پایدار آب-روغن مناسب می‌باشد.

 

کلمات کلیدی: غشای الیاف توخالی مخلوطی پلی سولفون/ پلی اتر اتر کتون سولفونه شده، مشخصه بندی، شار آب ، جداسازی آب-روغن

[۱]– Poly Sulfone (PSF)

[۲]– Sulfonated Poly ether ether ketone (SPEEK)

[۳]– Scaning Electrone Microscope (SEM)

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری

۸۳ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.