اثر ۸ هفته تمرینات پیاده روی بر Hs-crp , ox LDL و ترکیب بدنی زنان میانسال شهر گچساران

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر ۸ هفته تمرینات پیاده روی بر Hs-crp , ox LDL و ترکیب بدنی زنان میانسال شهر گچساران می باشد. در این تحقیق نیمه تجربی ۲۴  نفر از زنان میانسال شهر گچساران با دامنه سنی ۳۰-۴۵ سال به‌طور داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی دردو گروه آزمایش (۱۲N=) و کنترل (۱۲N=) قرار گرفتند و به مدت ۸ هفته به تمرینات پیاده روی پرداختند . گروه آزمایش سی دقیقه پیاده روی مداوم با شدت ۵۰ تا ۷۵ درصدضربان قلب ،سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته انجام دادند. گروه کنترل هیچ‌گونه فعالیت منظمی نداشتند. فاکتورهای Hs-crp , ox LDL و ترکیب بدنی زنان میانسال قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی اندازه­گیری شد. میانگین داده­های پیش‌آزمون و پس‌آزمون بر سطوح خونی Hs-crp , ox LDL و ترکیب بدنی زنان میانسال نشان دهنده  تاثیر معنی­دار تمرینات پیاده روی  بر  سطوح خونی می باشد (۰۵/۰P<). ولی در گروه کنترل قبل و بعد از آزمون تاثیر و اختلافی در قبل و بعد از آزمون مشاهده نگردید(۰۵/۰P>). همچنین در مقایسه گروه کنترل و آزمایش در بعد از آزمون اختلاف معنی داری وجود داشت(۰۵/۰P<).

نتیجه گیری: ۸ هفته تمرینات  پیاده روی تاثیر معنا داری بر  ox LDL و ترکیب بدنی گروه ازمایشی داشت  ولی در گروه کنترل تفاوت چندانی مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی: پیاده روی ، Hs-crp , ox LDL و ترکیب بدنی زنان.

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی

word

۸۶ page

Sorry, the comment form is closed at this time.