ارائه مدلی جهت پیش¬بینی وفاداری مشتریان با بکارگیری شاخص مروجان خالص وتکنیک¬های داده کاوی (مطالعه موردی: تلفن همراه برند سامسونگ)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۵

۱-۳- اهداف پژوهش: ۷

۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ۷

۱-۵- سوالات پژوهش: ۹

۱-۶- فرضیات پژوهش: ۹

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی : ۹

۱-۷-۱- تعریف مفهومی.. ۹

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی.. ۱۰

فصل دوّم:‌ادبیات پژوهش و مبانی نظری

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- مبانی نظری : ۱۲

۲-۳- ادبیات پژوهش : ۱۳

۲-۳-۱- شاخص خالص مروجان چیست؟. ۱۳

۲-۳-۲- تاریخچه. ۱۳

۲-۳-۳- معرفی.. ۱۴

۲-۳-۴- محاسبه. ۱۵

۲-۳-۵- تحلیل شاخص…. ۱۶

۲-۴- رضایتمندی مشتریان : ۱۶

۲-۴-۱- دلایل افزایش اهمیت جلب رضایت مشتری : ۱۸

۲-۴-۲- تغییرات سریع تکنولوژی : ۱۹

۲-۴-۳- افزایش رقابت در سطح دنیا: ۱۹

۲-۴-۴- تغییر نیازهای مشتریان : ۱۹

۲-۴-۵- ارزش مشتری : ۱۹

۲-۴-۶- تعهد مشتریان.. ۲۰

۲-۴-۷- خرید مجدد. ۲۰

۲-۵- رضایت و وفاداری : ۲۱

۲-۵-۱- جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری: ۲۱

۲-۵-۲- عوامل اثرگذار بر رابطه رضایت و وفاداری: ۲۵

۲-۶- مدل های های رضایت مندی مشتریان.. ۲۸

۲-۶-۱- ورودیهای مدل.. ۳۲

۲-۶-۲- خروجیهای مدل.. ۳۳

۲-۷- داده کاوی و مزایای آن: ۳۵

۲-۷-۱- داده با اطلاعات چه فرقی دارد؟. ۳۶

۲-۷-۲- انبوه داده بلای جان سازمان ها ۳۶

۲-۷-۳- داده کاوی چیست؟. ۳۶

۲-۷-۴- ویژگی های اصلی داده کاوی: ۳۷

۲-۷-۵- داده کاوی چه کاری می تواند انجام دهد؟. ۳۷

۲-۷-۶- داده کای چه فایده ای دارد؟. ۳۸

۲-۷-۷- استراتژی و داده کاوی.. ۳۸

۲-۸- پیشینه پژوهش: ۳۹

۲-۸-۱- پیشینه داخلی: ۳۹

۲-۸-۲- پیشینه خارجی: ۴۵

۲-۹- چارچوب نظری تحقیق : ۴۷

فصل سوّم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- شرح روش تحقیق : ۴۹

۳-۳- روش و ابزار گردآوری داده ها : ۴۹

۳-۳-۱- مطالعات کتابخانهای.. ۵۰

۳-۳-۲- تحقیقات میدانی.. ۵۰

۳-۴- جامعه آماری : ۵۰

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها : ۵۱

۳-۶- معرفی شرکت سامسونگ : ۵۱

۳-۷- ساختار تدوین پایان نامه: ۵۲

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی: ۵۴

فهرست منابع غیرفارسی: ۵۶

 

سه فصل پایان نامه مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
۷۲page
word

Sorry, the comment form is closed at this time.