ارائه مدل ایمنی تجهیزات مبتنی بر اهمیت آنها در برنامه ریزی نت با بکارگیری مدل RFM و تکنیک داده کاوی در شرکت های پالایشگاهی

 

مقاله word 

ارائه مدل ایمنی تجهیزات مبتنی بر اهمیت آنها در برنامه ریزی نت با بکارگیری مدل RFM و تکنیک داده کاوی در شرکت های پالایشگاهی

خلاصه

این پژوهش با ارائه مدلی جهت گروه بندی ایمنی تجهیزات مبتنی بر اهمیت آنها در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با بکارگیری مدل RFM و تکنیک داده کاوی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران پرداخته است. توسعه مدل RFM، تعیین اوزان پارامترها، مقایسات زوجی پس از خوشه بندی ایمنی تجهیزات با تعداد خوشه های بهینه توسط شاخص دیویس بولدین در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که از نتایج به دست آمده مشخص است، دستگاه برج های تقطیری (D) به دلیل اهمیت کاربرد آن در مجتمع NGL1300 گچساران و تاثیر به سزای آن بر روی سایر ایمنی تجهیزات و همینطور هزینه بر بودن خرید دستگاه و قطعات کلیدی آن مستلزم نگهداری و تعمیرات می باشد. پس پیشنهاد می شود امکان رخداد خرابی در کل دستگاه برج های تقطیری (D) ارزیابی شود و چون نمی توان برای کمپرسور مذکور جایگزینی ایجاد کرد، باید قابلیت اطیمنان و ریسک کل را با تعیین ریسک از کار افتادگی قطعات کلیدی شناسایی و در مورد آن تصمیم گیری کرد. برج های تقطیری (D) بالاترین نرخ شکست و کمترین مقدار قابلیت اطمینان را به خود اختصاص داده است، اما به کمک اجرای روش RFM حدود ۵۰ % کاهش در مجموع اعداد ریسک ایجاد می شود که البته این مقدار همواره ثابت نیست و مقدار آن به تیم کاری RFM و نوع فعالیت های سازمان بستگی دارد.

 

کلمات کلیدی: RFM، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، تکنیک داده کاوی، ایمنی

Sorry, the comment form is closed at this time.