ارزیابی روند توسعه گردشگری پایدار شهر شیراز با تاکید بر اقتصاد بازار

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده ‌ز

فصل اوّل: کلیّات تحقیق… ۱

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مساله : ۲

۱-۳- اهداف پژوهش : ۴

۱-۳-۱- هدف کلی پژوهش: ۴

۱-۳-۲- اهداف خرد : ۴

۱-۴- ضرورت های خاص انجام تحقیق : ۵

۱-۵- سوالات پژوهش : ۷

۱-۶- فرضیات پژوهش : ۷

فصل دوّم:‌ ادبیات پژوهش و مبانی نظری… ۸

۲-۱- مقدمه. ۸

۲-۲- تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری: ۸

۲-۲-۱- مبانی نظری: ۸

۲-۳- تعریف گردشگری.. ۱۰

۲-۳-۱- وضع موجود وآینده گردشگری.. ۱۱

۲-۴- گردشگری پایدار ۱۳

۲-۴-۱- گردشگری پایدار چیست و بر چه اصولی پایبند است؟. ۱۴

۲-۵- شاخص های توسعه پایدار گردشگری.. ۱۶

۲-۵-۱- اهمیت اندازه‏گیری پایداری در اصول بلاجیو. ۱۶

۲-۵-۲- اصول بلاجیو برای توسعه پایدار ۱۷

۲-۵-۳- شاخص های پایداری.. ۱۷

۲-۵-۴- مفهوم شاخص های پایداری گردشگری.. ۱۸

۲-۵-۵- شاخص های گردشگری پایدار و WTO.. 20

۲-۶- جایگاه ایران در بازار گردشگری حلال.. ۲۰

۲-۷- نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری.. ۲۱

۲-۸- شش ماموریت « توریستی » برای مدیریت شهری.. ۲۳

۲-۹- نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری.. ۲۳

۲-۹-۱- رسالت اصلی؛ بسترسازی.. ۲۴

۲-۹-۲- تجارب موفق و ناموفق داخلی.. ۲۴

۲-۱۰- اقتصاد گردشگری: ۲۵

۲-۱۰-۱- عمده‌ترین این عوامل عبارتند از: ۲۷

۲-۱۱- امنیت و گردشگری.. ۲۷

۲-۱۱-۱- عوامل تاثیر گذار در امنیت گردشگران.. ۲۸

۲-۱۲- اهمیت پایداری و مکان های پایدار ۲۹

۲-۱۳- نظریه های گردشگری.. ۲۹

۲-۱۴- پیشینه پژوهش : ۳۱

۲-۱۴-۱- پیشینه داخلی : ۳۱

۲-۱۴-۲- پیشینه خارجی : ۳۴

۲-۱۵- چارچوب نظری پژوهش : ۳۵

فصل سوّم: روش شناسی پژوهش….. ۳۶

۳-۱- روش تحقیق : ۳۶

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات : ۳۷

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات : ۳۷

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۳۷

۳-۵- معرفی شهر شیراز : ۳۷

۳-۶- جاذبه های گردشگری شیراز ۳۹

۳-۶-۱- جاذبه های تاریخی.. ۳۹

۳-۶-۲- جاذبه های مذهبی.. ۳۹

۳-۶-۳- جاذبه های طبیعی.. ۳۹

۳-۶-۴- موزه های شهر شیراز ۴۰

۳-۷- ساختار تدوین پایان نامه: ۴۲

منابع و مآخذ.. ۴۳

فهرست منابع فارسی: ۴۳

فهرست منابع غیرفارسی: ۵۰

 

سه فصل اول پایان نامه

۵۹page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.