ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی به روش دپارتمان منابع انسانی مالزی : مطالعه موردی شرکت خمیرمایه و الکل رازی

 

پروپوزال کارشناسی ارشد

ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی به روش دپارتمان منابع انسانی مالزی : مطالعه موردی شرکت خمیرمایه و الکل رازی

word

با توجه به عدم تحقیق در ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی در حوزه شرکت های خمیرمایه و الکل سازی این تحقیق برای اولین بار صورت می گیرد از جنبه های نوآورانه این تحقیق استفاده از روش دپارتمان منابع انسانی مالزی جهت تعیین درجه مواجهه کارکنان با مواد شیمایی، محاسبه درجه خطر، می باشد از مزایایی این روش نسبت روش های دیگر رتبه بندی عدد ریسک و شناسایی شغل ها و فرایند های پرخطر و داری بیشترین مواجهه با مواد شیمیایی در سازمان می باشد.

Sorry, the comment form is closed at this time.