ارزیابی قابلیت اطمینان میکروگرید با روش ترکیبی آنالیز درختی- شبیه سازی مونت کارلو و روش مدل سازی قابلیت اطمینان مارکوف با بار متغییر

 

چکیده

امروزه بدلیل کاهش سوخت های فسیلی و آلودگی زیست محیطی ناشی از آنها، استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی باد و خورشید و پیل های سوختی رو به افزایش می باشد. تئوری قابلیت اطمینان بطور گسترده‌ای در آنالیز قابلیت اطمینان سیستم بکار می‌رود، اما استفاده از مدل سازی قابلیت اطمینان و روش‌های آنالیز قابلیت اطمینان برای ارزیابی قابلیت اطمینان میکروگرید، در یک سطح پایین‌تری از سیستم‌های استاندارد قدرت، در مقالات و نوشته‌های مربوطه رایج نبوده است. بنابراین این پایان نامه بر روی فصل مشترک بین تئوری سیستم، تئوری قابلیت اطمینان و مفاهیم میکروگرید تمرکز دارد، و روش‌های مختلف مدل سازی و آنالیز قابلیت اطمینان را که به میکروگرید اعمال می‌شوند، را با هم مقایسه می‌کنند. تمرکز اصلی این پروژه بر روی خرابی اجزای فیزیکی در یک میکروگرید، و اثرات چنین خطاهایی بر روی عملکرد میکروگرید برای رسیدن به یک هدف مطلوب قابلیت اطمینان، برای مثال پشتیبانی یک بار بحرانی می‌باشد. روش‌های مدل سازی قابلیت اطمینان نشان داده شده در این پروژه تحقیقاتی، می‌تواند برای تخمین طول عمر بکار رود و بنابراین می‌تواند برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم میکروگرید در مرحله طراحی استفاده شود. از آنجا که روش‌های مختلف ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند، در هنگام آنالیز قابلیت اطیمنان میکروگرید، این روش‌ها می‌توانند بمنظور پوشاندن خلاء‌های موجود میان قابلیت‌های هر روش، مکمل یکدیگر باشند. در این پایان نامه قابلیت اطمینان زیر سیستم های یک میکروگرید شامل این منابع تجدیدپذیر در مد جزیره ای ارزیابی می شود. روش های مختلف ارزیابی قابلیت اطمینان مانند روش بلوک دیاگرام قابلیت اطمینان، روش آنالیز درختی خطا، روش ترکیبی آنالیز درختی- شبیه سازی مونت کارلو و روش مدل سازی قابلیت اطمینان مارکوف معرفی می گردد. این روش ها به یک میکروگرید مورد مطالعه اعمال می گردد و نتایج حاصل از آنها با هم مقایسه می شوند. میکروگرید مورد مطالعه شامل دو آرایه فتوولتاییک، یک پیل سوختی، دو دیزل ژنراتور،  بار متغیر، مبدل های الکترونیک قدرت واسط و ترانسفورماتور و یک نقطه اتصال مشترک بین میکروگرید و شبکه اصلی می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که تمام این روش ها MTTF تقریبی مشابهی را  بدست می دهند.

 

کلمات کلیدی: ارزیابی قابلیت اطمینان، میکروگری، آنالیز درختی، بار متغیر، مدلسازی قابلیت اطمینان مارکوف

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق

۱۱۳page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.