ازدیاد برداشت بوسیله ترشوندگی مخازن کربناته

 

بهمراه فایل پاورپوینت سمینار

اهمیت تحقیق :

سنگهای کربناته همراه با ماسه سنگها، سنگهای مخزنی نفت و گاز عمده ای را در دنیا تشکیل می دهند. مخزن آسماری میدان نفتی منصوری از جمله مخازن کربناته ترشیری ایران است که در ۴۰ کیلومتری جنوب اهواز قرار دارد .

سنگهای کربناته همراه با ماسه سنگها، سنگهای مخزنی نفت و گاز عمده ای را در دنیا تشکیل می دهند. ذخایر هیدروکربن در این سنگها اساسا با دولومیت همراه است. دولومیت ها حدودا %۳۰ مخازن کربناته جهان را شامل می شوند و تقریبا۸۰ درصد نفت و گاز قابل استحصال سنگهای کربناته آمریکای شمالی را در خود جای داده اند . دوسوم نفت خاورمیانه در کربناتها جای گرفته و مخازن آسماری ایران با سن الیگومیوسن (ترشیری) در زمره مخازن دولومیتی نیز ذکر شده است . این نوع مخازن نسبت به مخازن کلاستیکی (به عنوان مثال ماسه سنگها) بسیار هتروژن است . به عنوان مثال با افزایش عمق، دولومیت ها مخازن بهتری را نسبت به سنگهای آهکی ایجاد می کنند. با توجه به اینکه در مخزن آسماری میدان منصوری هر سه لیتولوژی عمده مخازن ( ماسه سنگ، سنگ آهک و دولومیت) وجود دارد، مطالعه ازدیاد برداشت بوسیله تغییرات ترشوندگی در مخازن کربناته ی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترشوندگی اولیه سنگهای کربناته و تغییر تر شوندگی به منظور ازدیاد برداشت نفت

چکیده:

یکی از روشهای افزایش بازیافت نفت در مخازن کربناته نفت- تر تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از نفت- تر به آب-تر بوده که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. دستیابی به این هدف مستلزم شناخت دقیق از ترشوندگی و عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اندازه گیری زاویه تماس سیستم نرمال هگزان/ نرمال دکن-آب مقطر-تیغه کربناته، ابتدا تاثیر عواملی همچون مواد سنگین موجود در نفت خام، بار الکتریکی سطح کربناته و وجود آب اولیه در به وجود آمدن ترشوندگی نفت- تر سنگ کربناته بررسی شده است نتایج نشان داد سنگ کربناته تمیز داری ترشوندگی اولیه شدیداً آب- تر می باشدکه ترشوندگی اولیه در نتیجه عبور مواد سنگین موجود در نفت ازفاز آبی و جذب آنها برروی سطح سنگ به نفت- تر تغییر می یابد. ترکیبات نفتی دارای بار منفی،تمایل بیشتری به جذب برروی سطح کربناته داشته و بنابراین تاثیر بیشتری برفرایند تغییر ترشوندگی اولیه سنگ دارند. تاثیر سورفکتانت کاتیونی و نیز حضور یون سولفات در فاز آبی بر تغییر ترشوندگی سنگ کربناته به سمت آب- تری به عنوان یکی از روش های ازدیاد برداشت نفت ارزیابی شده است. نتایج نشان داد که سورفکتانت کاتیونی استفاده شده در غلظتهای بالای CMC قادر به تغییر ترشوندگی تیغه های کربناته به سمت آب-تری بوده که این توانایی با افزایش غلظت سورفکتانت افزایش یافته است. همچنین مطالعه تاثیر غلظت یون سولعات در آب بر تغییر ترشوندگی تیغه های کربناته در دو دمای ۱۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد نتایج نشان داد که در دمای بالاتر، یون سولفات موجب بهبود ترشوندگی به سمت آب-تری شده و با افزایش غلظت آن زاویه تماس بیشتر کاهش می یابد.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.