استفاده از بورون سولفونیک اسید به عنوان کاتالیست قابل بازیافت در سنتز تک مرحله‌ای چند جزیی هتروسیکل‌های حاوی اکسیژن

 

چکیده

۲- آمینو-H 4- کرومن‌ها دسته ای از ترکیبات هتروسیکل هستند که در بسیاری از فرایندهای طبیعی نقش دارند. در این پروژه یک روش کلی و مفید برای سنتز تعدادی از مشتقات ۲- آمینو- H4- کرومن‌ها با استفاده از مالونونیتریل، نفتول و آلدهیدهای آروماتیک تحت شرایط رفلاکس و با استفاده از ۱/۰ گرم کاتالیزور بورون سولفونیک اسید در حلال اتانول ارائه می گردد.

 

 

 

واژه‌های کلیدی: بورون سولفونیک اسید، هتروسیکل، اکسیژن، کرومن.

پایان نامه شیمی کارشناسی ارشد

۱۳۳page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.