استفاده از بورون سولفونیک اسید به عنوان کاتالیست قابل بازیافت در سنتز تک مرحله‌ای چند جزئی هتروسیکل‌های حاوی اکسیژن

 

۲- آمینو-H 4- کرومن‌ها دسته ای از ترکیبات هتروسیکل هستند که در بسیاری از فرایندهای طبیعی نقش دارند. در این پروژه یک روش کلی و مفید برای سنتز تعدادی از مشتقات ۲- آمینو- H4- کرومن‌ها با استفاده از مالونونیتریل، نفتول و آلدهیدهای آروماتیک تحت شرایط رفلاکس و با استفاده از ۱/۰ گرم کاتالیزور بورون سولفونیک اسید تثبیت شده روی زغال فعال در حلال اتانول ارائه می گردد.

پایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمی

۱۲۶ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.