استفاده از نانوذرات سولفید قلع ساپورت شده بر روی زغال فعال به عنوان کاتالیست قابل بازیافت در سنتز تک مرحله‌ای چند جزیی هتروسیکل‌های حاوی اکسیژن

 

چکیده

۲- آمینو-H 4- کرومن‌ها دسته ای از ترکیبات هتروسیکل هستند که در بسیاری از فرایندهای طبیعی نقش دارند. در این پروژه یک روش کلی و مفید برای سنتز تعدادی از مشتقات ۲- آمینو- H4- کرومن‌ها با استفاده از مالونونیتریل، نفتول و آلدهیدهای آروماتیک تحت شرایط رفلاکس و با استفاده از ۱/۰ گرم کاتالیزور  SnSNPs @A.c.در حلال اتانول ارائه می گردد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت

۱۳۲ صفحه

word

Sorry, the comment form is closed at this time.