استفاده از نانو ذرات کادمیم هیدروکسید ساپورت شده بر روی زغال فعال به عنوان کاتالیست قابل بازیافت در سنتز تک مرحله ای چند جزیی هتروسیکل های حاوی اکسیژن

 

چکیده:

۲- آمینو-H 4- کرومن ها دسته ای از ترکیبات هتروسیکل هستند که در بسیاری از فرایندهای طبیعی نقش دارند. در این پروژه یک روش کلی و مفید برای سنتز تعدادی از مشتقات ۲- آمینو- H4- کرومن ها با استفاده از مالونونیتریل، نفتول و آلدهیدهای آروماتیک تحت شرایط رفلاکس و با استفاده از ۱/۰ گرم کاتالیزور نانو ذرات کادمیم هیدروکسید تثبیت شده روی زغال فعال در حلال اتانول ارائه می گردد.

 

پایان نامه ارشد  رشته مهندسی شیمی

۱۰۶ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.