اصول ومبانی تربیّت دینی کودکان در اسلام

 

تعداد صفحات : ۱۲۸ صفحه

کیفیت : عالی

در این پژوهش قصد آن است که علاوه بر روشن شدن مفهوم تعلیم وتربیّت،عوامل تربیّت،بررسی تعلیم وتربیّت در نظر دانشمندان وعلمای دین همچنین در مکتب های گوناگون،به مفهوم «تربیّت دینی ومذهبی» و چگونگی،راه ها و وسایلی که مارا در رسیدن به آن کمک می کند را شناسایی کرده وطبق نظریات کارشناسان این فن وشیوه های جدید علمی در بارور شدن تربیّت دینی ومذهبی کودکان قدمی برداشته شود.

مسأله ی مورد برسی در این پژوهش “اصول ومبانی تربیّت دینی کودکان در اسلام”است.تربیّت دینی اساس وریشه وپایه ی ارزش های زندگی بشر می باشد.چون تربیّت امری شتاب بردار نیست وقطعاًدر سالین مدیدی شکل می گیرد.

در این پژوهش سعی می شود با توجه به هدف آفرینش انسان و آیات قرآن مجید واحادیث ائمه ی اطهار وامامان و همچنین نظر کارشناسان وتحقیقات گذشته وحال در مورد تربیّت، به ویژه تربیّت دینی دانش آموزان وعوامل موثر وهمچنین یافتن روش هایی برای یافتن تربیّت صحیح دینی وعمیق تر کردن دیدگاه دانش آموزان به مسایل تربیّتی ودینی وهر آنچه مقدمه ای برای تربیّت دینی می باشد.

بی تردید دین مبین اسلام وارزش های آن کامل ترین وجامع ترین برنامه را برای جها نیان عرضه کرده است که همه ی آن برنامه ها یک هدف اساسی را دنبال می کند وآن سعادت وکمال برای انسان است.هنگامی که به فلسفه ی آفرینش مراجعه می کنیم وبا توجه به آیات قرآن مجید هدف از خلقت آدمی را بررسی می کنیم می بینیم شالوده جهان هستی برای نتعالی شدن انسان ورسیدن وی به ارزش های والا بوده است این موهبتی است برای ما مسلمانان که خداوند بر ما منّت گذاشته و رسولان وائمه ای فرستاده که مربیان و مروّجان ارزش های الهی ودستورات اخلاقی وتربیّتی برای جهانیان باشند.

Sorry, the comment form is closed at this time.