بررسی خواص کاتالیستی نیکل اکسید قرار گرفته بر پایه نانوذرات اکسید روی در واکنش اکسایش سیکلوهگزان در فاز مایع

 

بررسی خواص کاتالیستی نیکل اکسید قرار گرفته بر پایه نانوذرات اکسید روی در واکنش اکسایش سیکلوهگزان در فاز مایع

 

سمینار کارشناسی ارشد

۵۱ اسلاید پاورپوینت

 

Sorry, the comment form is closed at this time.