بررسی رابطه بین میزان تحصیلات با جرائم و آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان و زندانیان شهر گچساران

 

چکیده

جرم، عملی مخالف بانظم اجتماعی یا مخالف یکی از ضوابط و ارزش‌های مشترک در جامعه است این ضوابط و ارزش‌ها برآمده از افکار، عقاید و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است و از دیرباز ذهن پژوهشگران را به خود جلب کرده است که چگونه می‌توان این عمل مخالف جمع را کاهش داد با توجه به اهمیت این موردپژوهش حاضر به بررسی رابطه بین میزان تحصیلات با جرائم و آسیب‌های اجتماعی در بین دانشجویان و زندانیان شهر گچساران پرداخته است این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش توصیفی- همبستگی استفاده‌شده است. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پرسشنامه‌های محقق ساخته، شامل چهار مؤلفه (مهارت‌های اجتماعی، ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های ارتباطی، گرایش به ارتکاب جرم) بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زندانیان که در زندان‌های گچساران به سر می‌برند و دانشجویان دانشگاه گچساران هست؛ و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران ۲۴۳ نفر (۱۶۱ نفر دانشجویان و ۸۲ نفر زندانیان) برآورده گردیده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، با استفاده از نرم‌افزار spss 16 انجام شد. به‌طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که به اعتقاد دانشجویان و زندانیان شهر گچساران میزان تحصیل رابطه معکوسی با گرایش به ارتکاب جرم دارد و هرچه افراد از تحصیلات بالاتری برخوردار باشد میزان ارتکاب به جرم نیز به مقدار زیادی کاهش می‌یابد و همچنین افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی معتقدند که مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی بالا و خوب و ویژگی‌های شخصیتی مناسب می‌تواند در کاهش ارتکاب به جرم تأثیرگذار بوده و به افراد یاری رساند تا ارتکاب به جرم به حداقل ممکن رسد.

 

واژه‌های کلیدی: تحصیلات، جرائم، آسیب‌های اجتماعی، دانشجویان، زندانیان، گچساران.

 

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

۱۵۵ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.