بررسی علل اجرای طولانی طرح‌های عمرانی شهرداری شهرستان گچساران در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴

 

چکیده

یکی از متداولترین مشکلات در شهرداری‌ها عدم اتمام به‌موقع پروژه و تأخیر در اجرای آن‌هاست. بطوری‌که اگر بهره‌برداری از پروژه‌ها با تأخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه‌های ملی، برخی از آن‌ها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند دادهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی علل اجرای طولانی طرح‌های عمرانی در شهرداری گچساران می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق ۶۴ نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، شهرداری شهرستان گچساران است. روش پژوهش توصیفی- علی می‌باشد. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۳۲ سؤال می‌باشد. که روایی و پایایی آن‌ها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد. در این پژوهش ۵ فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که از طریق آزمون رگرسیون خطی مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.

نتایج نشان داد که؛ هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی با یکدیگر در خصوص رفع به موقع معارضین پروژه که منجر به افزایش زمان اجرا میگردد و تعیین زمان مشخص برای مطالعات دقیق طرح و جمع آوری اطلاعات کامل پیش از اجرای طرح می‌تواند در این راستا مفید واقع شود.

 

کلمات کلیدی: مدیریت طرح‌های عمرانی، مدیریت هزینه و واگذاری پروژه‌ها.

 

پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۹۸page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.