بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر عدم استفاده مدیران در تصمیم‌گیری از اطلاعات‌ مالی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهرستان گچساران)

 

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر عدم استفاده مدیران در تصمیم‌گیری از اطلاعات (گزارشگری)  مالی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان در حوزه مدیریت مالی و گزارشگری مالی در شعب بانک ملی شهرستان گچساران می‌باشد که این افراد با انتخاب استراتژی آشنا و نسبت به آن صاحب دیدگاه و ایده‌اند. لذا تعداد ۲۵ نفر از مدیران عالی بانک‌ها به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش پس از شناسایی عوامل نهادی مهم از طریق مطالعه‌ی ادبیات پژوهش و گرفتن نظر خبرگان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و مدیریت مالی، سه معیار فنی، رفتاری و فرهنگی موثر بر عدم استفاده مدیران در تصمیم‌گیری از اطلاعات مالی شناسایی شده که این سه معیار شامل ۱۱ زیر معیار نهادی مهم می‌باشند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌‌دهد که از بین این ۳ عامل اصلی موثر، عامل فنی با وزن ۴۰۲۹/۰ در رتبه اول درجه اهمیت، عامل رفتاری با وزن ۳۶۱۳/۰ در رتبه سوم درجه اهمیت از نقطه نظر مدیران حوزه بانکی قرار گرفته است. از بین زیر شاخص‌های عامل فنی آشنا نبودن مدیران با مفاهیم و تکنیک‌های حسابداری مدیریت با وزن ۳۷۹/۰ در درجه اول و عدم تمایل مدیران نسبت به الگویابی سیستم‌های موفق با وزن ۳۳۷/۰ در درجه دوم درجه اهمیت قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: تصمیم‌گیری، اطلاعات مالی، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، بانک ملی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۲ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.