بررسیهای کمی و کیفی مواد شیمایی خطرناک، روشهای مدیریت و بیخطر سازی آنها در پالایشگاه بیدبلند بهبهان

 

بروز حوادث متعدد یکی از مهمترین پیامدهای سوء کار کردن با مواد شیمیایی محسوب میشود، با توجه به  استفاده روزافزون از هزاران نوع ترکیب شیمیایی در صنایع مختلف در عین حال که منافع بیشماری برای بشر داشته به همان نسبت او را با پتانسیلهای خطرناک مانند حوادث شیمیایی روبرو ساخته است که این خطرات و حوادث میبایست در دو سطح خرد که بروی سلامتی تعداد محدودی از کارگران، خسارات اقتصادی کوچک و همچنین آلودگی های زیست محیطی محدود و کلان که شامل حوادثی که در طبقه فاجعه بار در اثر نشت و تشکیل توده ابر شیمیایی خطرناک و انفجارات حاصل میگردد مورد بررسی قرار گیرد. نظر به اینکه مواد شیمیایی میتوانند قابل اشتعال[۱]، قابل انفجار[۲]، خورنده و سوزاننده[۳]، سمی[۴]، مضر[۵]، اکسید کننده[۶]، رادیواکتیو[۷] گندزدا[۸] و محرک[۹] باشند از این رو تدوین و اجرای دستورالعمل های مربوطه در خصوص امحاء،انبارداری ،حمل ونقل این دسته از مواد در صنعت امری ضروری بوده و انجام مطالعات در خصوص شناسایی و بیخطر سازی  مواد در سیستم های راهبری و عملیاتی واحدهای شیمیایی امری بدیهی و مهم است که تا حد زیادی میتواند از وقوع حوادث جلوگیری کند.

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۱۰۸ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.