بررسی آثار تأخیر مشتریان در پرداخت قبوض آب مصرفی در شهرستان گچساران

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف برّرسی آثار تأخیر مشتریان در پرداخت قبوض آب مصرفی در شهرستان گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- علی می‌باشد. جامعه آماری شامل ۱۵۱ نفر از مشتریان سازمان آب شهرستان گچساران می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه­ای محقّق ساخته مشتمل بر ۲۰ سؤال است که روایی و پایایی آن‌ها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع‌آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از طریق نرم‌افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. ۵ فرضیه در این پژوهش بررسی شد که همگی تأیید شدند.

 نتایج نشان داد که از بین عوامل متعدد که موردمطالعه قرار گرفت، مهم‌ترین متغیر زمان مناسب ارسال صورتحساب به مشترکان شناخته‌شده است چرا که در کنار سایر عوامل، منجر به پرداخت به‌موقع قبوض شود. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مدنظر مدیران و کارکنان شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: تأخیر مشتریان، فرهنگ‌سازی مناسب، میزان اعتماد مشترکان و زمان مناسب ارسال صورتحساب به مشترکان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۱۱۰

نوع فایل :WORD

 

Sorry, the comment form is closed at this time.