بررسی آزمایشگاهی اثر نانو ذرات حفره دار تیتانیوم دی اکسید جهت حذف فلز سنگین کادمیوم با استفاده از غشای پلیمری اولترافیلتراسیون

 

چکیده

   

 در حال حاضر آلودگی ناشی از فلزات سنگین یک پدیده جهان شمول است، بنابراین نگرانی در مورد آثار دراز مدت این فلز رو به افزایش است. کادمیوم یکی از فلزات سنگین سمی است که به دلیل تجمع پذیری در بافت های مختلف، سبب ایجاد عوارض مختلفی در انسان می شود. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی عملکرد اثر نانو ذرات ترکیبی در فرایند سیستم اولترافیلتراسیون برای حذف کادمیوم از آب آشامیدنی می باشد. بدین منظور، محلول استاندارد در مقیاس آزمایشگاهی تهیه، آنگاه کارایی حذف کادمیوم توسط غشاء نیمه تراوای اولترافیلتراسیون تحت تاثیر پارامترهای غلظت، PH و فشار بررسی شد. مقاومت خواص ضد فلزی غشاهای بررسی شده توسط فیلتراسیون محلول نیترات کادمیوم نشان داد که غشای دارای ۱% و ۲% وزنی HNT/TiO2 ، بهترین خاصیت ضد فلزی را دارد که منجر به بازیابی ۶۰ درصدی و ۸۰ درصدی جریان گردید. فرایند حذف فلز سنگین به صورت دفع و جذب بوده چون از طرفی اندازه حفره های غشاها کم شده و از طرف دیگر نانو ذرات به کار رفته شده جاذب هستند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که روش اولترافیلتراسیون، یکی از روشهای بسیار مطلوب جهت حذف کادمیوم در مکان های دارای آب آلوده به این فلز است.

 

 

 

 

 

واژه‌های کلیدی: کادمیوم، آب آشامیدنی، اولترافیلتراسیون، حذف کادمیوم

صفحات   : ۱۰۲         قالب  : word

Sorry, the comment form is closed at this time.