بررسی «آه» در آثار مولانا

 

چکیده

بدون شک آثار مولانا جلال الدین رومی یکی از منابع مهم ادبیات عرفانی به شمار می آید یکی از امتیازات مهم مکتوبات مولوی تیین و توضیح دقیق معارف اسلامی و واژه هایی است که در عرفان اسلامی مورد بحث قرار گرفته است «آه» یکی از واژگانی است که دارای مشترک لفظی و معانی متعدد بوده و مترادفهای زیادی برای آن ذکر شده است. پژوهش حاضر نخست به تبیین این کلمه و الفاظ هم معنای آن می پردازد و نمونه هایی از شعر شاعران برجسته ذکر می شود.

سپس با تحقیق در کلیات شمس، مثنوی معنوی، فیه ما فیه مواردی که «آه» توسط مولانا مطرح شده استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه این واژه در آموزه های دینی به معنای « الله» استعمال شده اما در آثار مولانا این معنا لحاظ نشده و دیگر معانی عرفانی و لغوی آن مورد توجّه شاعر قرار گرفته است بیشترین معنایی که مورد توجّه شاعر است بیان اظهار ناراحتّی و اندوه نسبت به انجام ندادن کاری که دارای اهمیّت خاص بود و فرصت آن از دست رفته استعمال شده ، که برخی از مصادیق آن مورد پژوهش قرار گرفته است و پیشنهاد شده که شعر در شاعران زبان پارسی مورد بررسی قرار گیرد و با توجّه به اهمیّت اشک و آه در نزد اولیاء ما می توان به طور جداگانه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: مولوی، آه، مثنوی معنوی، کلیات شمس، عرفان.

پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

۱۰۴ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.