بررسی ابعاد کیفیت محیط شهری در محلات منفصل شهری (مورد پژوهی : محلات اکبر آباد و نجف آباد شهر یاسوج)

 

چکیده:

با توجه به ضرورت و اهمت بررسی کیفیت محیطی در بافت های منفصل شهری، این مقاله به بررسی کیفیت محیط در شش شاخص دسترسی، منظر، کیفیت ابنیه، امنیت، تراکم و امکانات و تسهیلات شهری در بافت منفصل شهری محلات اکبر آباد و نجف آباد شهر یاسوج در دوقالب عینی و ذهنی، پرداخته است. در این راستا به دنبال پاسخ این سوال است که مهم ترین عوامل در کیفیت محیط محلات اکبر آباد و نجف آباد شهر یاسوج چیست؟ و مهم ترین مسائل و اولویت های ساکنین محله مذکور شامل چه مواردی است؟ از آنجا که هدف این پژوهش به واقع بررسی کیفیت محیط در بافت منفصل شهری در محلات اکبر آباد و نجف آباد شهر یاسوج بر مبنای شاخص های عینی و ذهنی است لذا روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی – تحلیلی و پژوهش از نوع اکتشافی می باشد. در این بین از تکنیک های آماری چون تحلیل عاملی در قالب نرم افزا spss استفاده شده است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز نیز از دو روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای گزیده ای از منابع معتبر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در مطالعات میدانی نیز به دو صورت پرسشنامه ای و روش مشاهده داده های مورد نیاز گردآوری شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش  نشان دهنده این است که کیفیت عینی و ذهنی محیط محلات اکبر آباد و نجف آباد شهر یاسوج در حد نازلی قرار دارد. در عین حال مکانیزم های شکل دهنده کیفیت پایین محیط در بافت محلات اکبر آباد و نجف آباد شهر یاسوج دو عامل درونی و بیرونی است. عامل درونی در شکل گیری کیفیت پایین محیط عامل فقر اقتصادی ساکنین و عامل بیرونی ضعف مدیریت شهری است. مهم ترین اولویت ساکنین برای بهبود کیفیت محیطی محله رسیدگی شهرداری به امور محله است که ۸/۲۰ درصد را شامل می شود. جمع آوری افراد ناباب (یکی ازمشکلات اجتماعی مهم از دیدگان ساکنین) در اولویت بعدی قرار گرفته است که ۲/۱۹ درصد را در بر می گیرد.

کلمات کلیدی: کیفیت محیط شهری، محلات منفصل شهری، اکبر آیاد، نجف آباد، یاسوج

 

صفحات  ۱۱۳

word

بهمراه پاورپوینت – نقشه ها

Sorry, the comment form is closed at this time.