بررسی اثر قابلیت‌های مدیریت دانش بر عملکرد مالی و غیر مالی(نقش واسطه اعتماد)در سازمان امور مالیاتی استان خوزستان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر قابلیت‌های مدیریت دانش بر عملکرد مالی و غیر مالی(نقش واسطه اعتماد)در سازمان امور مالیاتی استان خوزستان در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۱۰ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت توصفی-علی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان خوزستان بالغ بر ۱۴۰۰ نفر بود، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته است که  پس از تائید روایی توسط اساتید ،بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تائید شد،  سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین ۳۰۲ نفر از کارکنان سازمان به روش تصادفی ساده  جمع آوری شد. در نهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون خطی بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تائید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: اعتماد، قابلیت‌های مدیریت دانش، عملکرد مالی

 

پایان نامه مدیریت بازرگانی

۱۴۲page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.