بررسی ارتباط میان اجرای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانکها با نقش واسطه ای مدیریت سرمایه انسانی در بانک های استان کهگیلویه و بویراحمد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات پژوهش… ۲

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان مسأله. ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۶

۱-۲-۱- ضرورت نظری: ۶

۱-۲-۱-۱- نظریه ساختار-نظریه-عملکرد (SCP): 6

۱-۲-۱-۲- نظریه بانکداری جامع (مدل متمایز بانکداری تجاری): ۷

۱-۲-۱-۳- بانکداری الکترونیک (کانال توزیع خدمات بانکی): ۸

۱-۲-۲- ضرورت علمی: ۸

۱-۳- اهداف پژوهش: ۱۰

۱-۳-۱- هدف اصلی.. ۱۰

۱-۳-۲- اهداف فرعی.. ۱۰

۱-۴- سوالات پژوهش: ۱۱

۱-۵- فرضیه های پژوهش: ۱۲

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی: ۱۳

منابع و مآخذ ۱۵

فهرست منابع فارسی.. ۱۶

فهرست منابع انگلیسی.. ۱۷

 

پایان نامه مدیریت دولتی کارشناسی ارشد

۲۵page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.