بررسی استراتژی های زنجیره تامین وعملکرد آن با نقش واسطه ای قابلیت های چابکی سیستم های اطلاعاتی درکارخانه سیمان بهبهان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴- متغیر ها ۶

۱-۵- سؤالات پژوهش…. ۶

۱-۶- سؤالات تحقیق: ۶

۱-۶-۱- سؤال اصلی: ۶

۱-۶-۲- سؤالات فرعی: ۶

۱-۷- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۷-۱- هدف اصلی: ۶

۱-۷-۲- اهداف فرعی: ۷

۱-۸- فرضیه های تحقیق: ۷

۱-۸-۱- فرضیه اصلی: ۷

۱-۸-۲- فرضیه های فرعی: ۷

۱-۹- قلمرو پژوهش…. ۷

۱-۱۰- تعاریف متغیرهای پژوهش…. ۸

۱-۱۰-۱- مفهومی: ۸

۱-۱۰-۲- عملیاتی: قابلیت های چابکی ۸

۱-۱۱-ساختار پایان‌نامه. ۸

۱-۱۲- خلاصه فصل.. ۹

فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری پژوهش…. ۱۱

۲-۲-۱- زنجیره تأمین.. ۱۱

۲-۲-۲- تعریف زنجیره تأمین.. ۱۲

۲-۲-۳- فرایندهای اصلی در هر زنجیره تأمین.. ۱۴

۲-۲-۴- یکپارچگی زنجیره تأمین.. ۱۴

۲-۲-۵- معیارهای عملکرد زنجیره تأمین.. ۱۵

۲-۲-۵-۱- معیارهای کمی.. ۱۵

۲-۲-۵-۲- معیارهای کیفی.. ۱۶

۲-۲-۶- مدل‌های زنجیره تأمین.. ۱۷

۲-۲-۶- ۱- مدل SCOR.. 17

۲-۲-۶-۲- مدل میلتنبرگ… ۱۹

۲-۲-۷- مفهوم مدیریت زنجیره تأمین.. ۱۹

۲-۲-۸-  مؤلفههای مدیریت زنجیره تأمین.. ۲۰

۲-۲-۸-۱- مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین.. ۲۰

۲-۲-۹- عناصر مدیریت زنجیره تأمین.. ۲۲

۲-۳ -استراتژی های  زنجیره تامین.. ۲۴

۲-۳-۱- مفهوم استراتژی.. ۲۴

۲-۳-۲- استراتژی بازاریابی.. ۲۴

۲-۳-۳- بخش بندی بازار ۲۴

۲-۳-۴- هدف گیری بازار ۲۵

۲-۳-۵- جایگاه یابی محصول.. ۲۵

۲-۳-۶- آمیخته بازاریابی.. ۲۵

۲-۴- ویژگی‌های زنجیره‌های تأمین ناب، چابک…. ۲۶

۲-۴-۱- زنجیره تأمین.. ۲۶

۲-۴-۱-۱- نقطه انفصال در زنجیره تأمین.. ۲۶

۲-۴-۲- الگوی ناب… ۲۶

۲-۴-۲- ۱- مفهوم ناب بودن.. ۲۷

۲-۴-۲-۲- زنجیره تأمین ناب… ۲۷

۲-۴-۲-۳- محدودیت های الگوی ناب… ۲۷

۲-۴-۳- الگوی چابک…. ۲۸

۲-۴-۳-۱- تعریف چابکی.. ۲۸

۲-۴-۳-۲- مفهوم چابکی.. ۳۰

۲-۴-۳-۳- زنجیره تأمین چابک…. ۳۸

۲-۴-۳-۴- محدودیت های الگوی چابک…. ۳۹

۲-۴-۴- زنجیره تأمین ناب/چابک…. ۳۹

۲-۴-۴- ۱- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیره‌تأمین های ناب و چابک…. ۴۰

۲-۴-۴- ۲- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک…. ۴۵

۲-۵- سیستم های اطلاعاتی.. ۴۹

۲-۵-۱- عوامل انسانی موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت… ۵۰

۲-۵-۲- انواع سیستم های اطلاعاتی.. ۵۱

۲-۵-۳- سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 52

۲-۵-۳-۱- آشنایی با اینترنت… ۵۳

۲-۵-۴- شبکه های ارتباطی.. ۵۵

۲-۶- کاربرد فن آوری اطلاعات… ۵۵

۲-۷- اهمیت فن آوری اطلاعات… ۵۶

۲-۸- مزایای فن آوری اطلاعات… ۵۷

۲-۹- اثرات به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان.. ۵۸

۲-۹-۱- پیاده سازی فن آوری اطلاعات در سازمان ها ۵۹

۲-۹-۱-۱- دیدگاه های اساسی در اجرای فن آوری اطلاعات… ۶۰

۲-۱۰- محدودیت های فن آوری اطلاعات… ۶۲

۲-۱۰-۱- موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها ۶۲

۲-۱۰-۲- مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات… ۶۳

۲-۱۱- سیستم های اطلاعاتی و روش های توسعه آن.. ۶۵

۲-۱۲- طراحی و تحلیل سیستم ها ۶۵

۲-۱۲-۱- چرخه عمر توسعه ی سیستم.. ۶۵

۲-۱۳- روش چابک…. ۶۷

۲-۱۴- طراحی و تحلیل سیستم شی گرا ۶۹

۲-۱۵- بیشینه تحقیق.. ۷۰

۲-۱۵-۱- بیشینه داخلی: ۷۰

۲-۱۵-۲- پیشینه خارجی: ۷۱

۲-۱۶- مدل مفهومی‌پژوهش…. ۷۳

۲-۱۷- خلاصه فصل.. ۷۳

فصل سوّم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۷۵

۳-۲- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها : ۷۵

۳-۳- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۷۶

۳-۴- روایی و پایایی داده‌ها ۷۶

۳-۴-۱- روایی.. ۷۶

۳-۴-۲- روایی سازه (مفهومی‌): ۷۷

۳-۴-۳- پایایی.. ۷۷

۳-۵- روش شناسی پژوهش…. ۷۸

۳-۵-۱- مدل‌سازی معادلات ساختاری.. ۷۹

۳-۶خلاصه فصل سوم۸۰

 

سه فصل پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۹۶page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.