بررسی اندیشۀ عرفانی در اشعار امیر حسینی هروی

 

چکیده

موضوع عرفان مربوط به حوزه­ی دین است. درک مفاهیم شعر عارفانه، به سبب نمادین بودن آن و از آن­جا که مبیّن اندیشه­ی بشری درباره­ی عالمی غیر ملموس و تصور ناکردنی است، در عین حال که آسان می­نماید بسی مشکل و گاه غیرممکن است. عرفان و اندیشه­های عرفانیِ به صورت گسترده در آثار شاعران و نویسندگان زبان پارسی انعکاس یافته است. در این پژوهش به اصطلاحات و اندیشه­ی عرفانی امیر حسینی هروی در آثار منظومش پرداخته شده است. نتیجه­ی این تحقیق نشان می­دهد که حسینی هروی، با تکیه بر قرآن و آموزه­های دینی، احادیث و روایات به این اصطلاحات نگریسته و در تبیین و حقیقت عرفان با تأثیر از کلیت اندیشه­ی عارفان، اندیشه­ی خاص و تفکری عاشقانه – عارفانه­ی خود را به کار گرفته است.

 

کلید واژگان : حسینی هروی، آثار منظوم، شعر عرفانی.
پایان نامه زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
۱۷۴page
word

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.