بررسی انگیزه و حمایت مدیران در اجرای برنامه های کیفیت در شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی انگیزه و حمایت مدیران در اجرای برنامه‌های کیفیت در شهرک‌های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۵ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شهرک‌های صنعتی استان کهگیلویه  و بویراحمد بالغ بر ۳۸۴ نفر بود، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تائید روایی توسط اساتید ،بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تائید شد، سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران و به روش تصادفی ساده جمع آوری شد. در نهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تائید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: تکنولوژی، محدودیت‌های اقتصادی ، سطح تخصص مدیران  و توسعه برنامه‌های بهبود کیفیت.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۹ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.