بررسی تأثیرمتغیرهای سیاسی بر نوسان پذیری شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران

 

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی بر نوسان پذیری شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد زیرا علاوه بر توصیف وضع موجود به کشف روابط هریک از متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون می پردازد به علاوه ازاین جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کار برد از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۳۳ شرکت می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. مطابق جدول مورگان حجم نمونه برابر ۲۴۰ شرکت می باشد. بنابراین پرسشنامه ها توزیع و در نهایت تعداد ۲۴۰ پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پس از اطمینان از روایی و پایایی آن پرسشنامه ها توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، واریانس و ضریب چولگی، و در بخش آمار استنباطی داده ها با استفاده از آزمون رگرسسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که متغیر انتخابات سیاسی به میزان ۸/۶۵درصد بر نوسان پذیری شاخص قیمت تاثیر داشته و متغیر تحولات در روابط بین الملل نیز به میزان ۲/۶۷درصد توانسته است نوسان پذیری شاخص قیمت ها را پیش بینی کند.

 

کلمات کلیدی: متغیرهای سیاسی، شاخص قیمت، بورس اوراق بهادار

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۱۲ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.