بررسی تأثیر اجتماعی شدن و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآوری خریدار در شرکت های تولیدی استان کهگیلویه و بویر احمد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۷

۱-۴-۱- هدف کلی: ۷

۱-۴-۲- اهداف جزایی: ۷

۱-۵- سؤالات پژوهش…. ۸

۱-۶- فرضیه‏های پژوهش…. ۸

۱-۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ۸

۱-۷-۱- ظرفیت جذب: ۸

۱-۷-۲- نوآوری: ۹

۱-۷-۳- همکاری استراتژیک…. ۹

۱-۷-۴- اجتماعی شدن: ۹

۱-۷-۵- ارزش استراتژیک عرضه کنندگان: ۱۰

۱-۸- قلمرو پژوهش…. ۱۰

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- مبانی نظری.. ۱۳

۲-۲-۱- اجتماعی شدن.. ۱۳

۲-۲-۱-۱- مفهوم اجتماعی شدن.. ۱۳

۲-۲-۱-۲- تعریف اجتماعی شدن: ۱۴

۲-۲-۱-۳- تاریخچه اجتماعی شدن.. ۱۵

۲-۲-۱-۴- دیدگاه های بررسی اجتماعی شدن.. ۱۵

۲-۲-۱-۵- عناصر اساسی جامعه‌پذیری.. ۱۶

۲-۲-۱-۶- انواع اجتماعی شدن.. ۱۶

۲-۲-۱-۷- اهمیت فرایند اجتماعی شدن در سازمان.. ۱۶

۲-۲-۱-۸- اهداف فرایند اجتماعی شدن.. ۱۷

۲-۲-۱-۹- کارکردهای جامعه‌پذیری.. ۱۸

۲-۲-۲- ظرفیت جذب… ۱۹

۲-۲-۲-۱- مفهوم ظرفیت جذب… ۱۹

۲-۲-۲-۲- اندازه گیری ظرفیت جذب… ۲۰

۲-۲-۲-۳- رویکردهای مربوط به ظرفیت جذب… ۲۱

۲-۲-۲-۳-۱- ظرفیت جذب فردی.. ۲۱

۲-۲-۲-۳-۲- ظرفیت جذب سازمانی.. ۲۲

۲-۲-۲-۴- اهمیت ظرفیت جذب برای سازمان.. ۲۴

۲-۲-۲-۵- مدل های ظرفیت جذب… ۲۵

۲-۲-۲-۵-۱- مدل کوهن و لوینتال.. ۲۵

۲-۲-۲-۵- ۲- مدل زهرا و جورج.. ۲۶

۲-۲-۲-۶- ظرفیت جذب دانش…. ۲۸

۲-۲-۲-۶-۱- مفهوم ظرفیت جذب دانش…. ۲۸

۲-۲-۲-۶-۲- تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری در سازمان.. ۲۸

۲-۲-۲-۶-۳- تأثیر ظرفیت جذب دانش برانعطافپذیری.. ۲۹

۲-۲-۳- عملکرد نوآورانه. ۳۰

۲-۲-۳-۱- مفهوم نوآوری.. ۳۰

۲-۲-۳-۲- انواع نوآوری.. ۳۰

۲-۲-۳-۲-۱- نوآوری سازمانی.. ۳۰

۲-۲-۳-۲-۲- نوآوری فرآیند. ۳۱

۲-۲-۳-۲-۳- نوآوری بازار ۳۱

۲-۲-۳-۲-۴- نوآوری محصول.. ۳۲

۲-۲-۳-۳- اهمیت نوآوری در سازمان.. ۳۲

۲-۲-۳-۴- عملکرد نوآورانه. ۳۳

۲-۲-۴- رابطه ظرفیت جذب با نوآوری.. ۳۳

۲-۲-۵- همکاری استراتژیک زنجیره تامین.. ۳۴

۲-۲-۵-۱- مفهوم  استراتژیک…. ۳۴

۲-۲-۵-۲- شکل گیری فرایند همکاری استراتژیک در سازمان ها ۳۴

۲-۲-۵-۳- ضرورت استقرار نظام همکاری.. ۳۵

۲-۲-۵-۴- منافع استقرار نظام همکاری استراتژیک…. ۳۶

۲-۲-۵-۵- پیش نیازهای استقرار نظام همکاری.. ۳۸

۲-۲-۵-۶- هزینه ها و برخی از ریسک های استقرار نظام همکاری استراتژیک…. ۳۹

۲-۲-۵-۷- عوامل کلیدی موفقیت و شکست استقرار نظام همکاری استراتژیک…. ۴۰

۲-۲-۵-۷- ۱- عوامل کلیدی موفقیت… ۴۰

۲-۲-۵-۷-۲- عوامل کلیدی شکست… ۴۰

۲-۲-۶- ارزش استراتژیک تامین کننده ۴۱

۲-۳- پیشینه پژوهش…. ۴۲

۲-۳-۱- پیشینه پژوهش داخلی.. ۴۲

۲-۳-۲- پیشینه پژوهش های خارجی.. ۴۴

۲-۴- مدل مفهومی پژوهش…. ۴۷

فصل سوّم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- روش تحقیق.. ۴۹

۳-۳-  جامعه آماری.. ۴۹

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۵۰

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات… ۵۰

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات… ۵۰

۳-۶-۱- پرسشنامه. ۵۱

۳-۷-  روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۱

۳-۷-۱ – روایی پرسشنامه. ۵۱

۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه. ۵۱

۳-۸- متغیرهای پرسش…. ۵۲

۳-۹- روش های آماری مورد استفاده ۵۳

۳-۹-۱- آزمون رگرسیون.. ۵۳

۳-۹-۲- آزمون کالموگروف… ۵۳

– آزمون فرید من.. ۵۳

۳-۹-۴- آزمون تی تک نمونه ای.. ۵۴

۳-۹-۵- معادلات ساختاری.. ۵۴

۳-۵-۶- تحلیل مسیر. ۵۴

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی: ۵۶

فهرست منابع غیرفارسی: ۶۱

 

سه فصل پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۷۷page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.