بررسی تأثیر انتقال تکنولوژی بر مدیریت کیفیت جامع و کیفیت عملکرد در شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر انتقال تکنولوژی بر مدیریت کیفیت جامع و کیفیت عملکرد در شرکت آب منطقه ای استان کهکیلویه و بویر احمد پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف، کاربردی، اما براساس روش انجام پژوهش ، از نوع علی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه ی کارکنان  شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد که حدود ۵۳۵  نفر می باشند،که از این تعداد ، ۲۲۷ نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند.جهت انجام روایی تحقیق از نظر متخصصان و برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن  ۰۸۶/۰ برای کل پرسشنامه می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد انتقال تکنولوژی  بر کیفیت عملکرد با نقش واسطه مدیریت کیفیت جامع در شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: انتقال تکنولوژی ، کیفیت عملکرد و مدیریت کیفیت جامع.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

۱۲۲ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.