بررسی تأثیر بازاریابی مالی بر عملکرد شرکت به کمک مدل بازاریابی مالی شرکت تویوتا در صنعت خودروسازان ایران

 

گسترش روز افزون فعالیت های اقتصادی به تبع چالشی شدن محیط، موجب گردیده است که در فرآیندهای تخصصی و حرفه ای، روابط بین علوم و ابزارها در حوزه های مختلف مخصوصا بازاریابی در چهارچوب مبانی نظری تبیین شود. وظایف مدیران مالی بنگاه ها در محیط رقابتی، با اهمیت تر و موثرتر تلقی می گردد. در این محیط، ناسبات مالی، فرآیندها و شیوه های مدیریت مالی در بنگاه های اقتصادی پیچیده تر می شود. تامین منابع مالی در چهارچوب دیگر وظایف مدیران مالی، اصلی ترین مظیفه تلقی می شود. زیرا به تبع موفقیت در این وظیفه، توفیق در انجام وظایف دیگر نظیر تخصیص بهینه منابع، تحلیل گری منابع، برنامه ریزی مالی و مدیریت نقد و نظایر این ها، تصمین می گردد. توجه به ایننکته ضروری است که بین وظایف مدیریت بازاریابی رابطه تعاملی وجود دارد.

مدیریت مالی موثر و کارآمد در تامین منابع مالی و موفقیت در این راستا، به درجه شناخت آن ها از بازار و ابزارهای مالی بستگی دارد. توفیق در شناخت بازار مالی به درجه شناخت مدیران از فرآیند بازاریابی نیز مرتبط است علی رغم این که واژه بازاریابی در مدیریت بازرگانی مصطلح گردید و توسعه یافت، ولی این واژه را می توان به صورت مفهومی در حوزه های دیگر نظیر مدیریت مالی نیز تبیین نمود و به صورت کاربردی توسعه داد. بنابراین با توجه به فراگیر شدن مفاهیم مثبت در حیطه بازاریابی و پیامدهای مهم این قبیل مفاهیم، پژوهش حاضر با هدف تاثیر بازاریابی مالی بر عملکرد شرکت به کمک مدل بازاریابی مالی شرکت تویوتا بر صنعت خودروسازان ایران انجام می شود. در ادامه ی این فصل به بیان مساله پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و فرضیه‌های پژوهش، خلاصه روش تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها پرداخت شده است.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۷۰ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.