بررسی تأثیر شاخص بحران مالی بر ساختار سرمایه در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر وقوع بحران مالی بر ساختار سـرمایه در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات ۱۰۴ شرکت طی ۵ سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴  برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود دو استثناء ساختار سـرمایه  و شاخص بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. با توجه به هدف یاد شده در این تحقیق سه فرضیه بیان شد . در فرضیه اول رابطه شاخص بحران مالی و انعطاف پذیری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن بود که رشد فروش به عنوان یک استثناء در بازار اوراق بهادار مطرح نمی‌باشد . در فرضیه دوم رابطه بین شاخص بحران مالی با ارزش نهایی وجه نقد  مورد برسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی داری بین شاخص بحران مالی و ارزش نهایی وجه نقد جود ندارد در فرضیه سوم رابطه بین دو عامل اهرم مالی  و شاخص بحران مالی مورد بررسی قرار گرفت با توجه به نوع بیان فرضیه مدلهای رگرسیونی در دو گام ارائه گردید.

 

وا‍ژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی،  اهرم مالی ، ساختارسرمایه ، بحران مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

 

۸۱ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.