بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره أمین بر عملکرد مالی با نقش میانجی راهبردهای قیمت‌گذاری (مطالعه موردی شرکت نفت و گاز گچساران)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴- هدف تحقیق.. ۶

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۶

۱-۶- فرضیه تحقیق.. ۶

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی.. ۷

۱-۷-۲- قلمرو مکانی.. ۷

۱-۷-۳- قلمرو زمانی.. ۷

۱-۸- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۷

۱-۸-۱- تعاریف نظری متغیرها ۷

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها ۸

فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- زنجیره تأمین.. ۱۰

۲-۲-۱- تعریف زنجیره‌تأمین.. ۱۰

۲-۲-۲- تاریخچه زنجیره‌تأمین.. ۱۲

۲-۲-۳- مفهوم زنجیره‌تأمین.. ۱۲

۲-۲-۴- مفهوم یکپارچگی زنجیره‌تأمین.. ۱۳

۲-۲-۴-۱ یکپارچگی زنجیره‌تأمین.. ۱۳

۲-۲-۴-۲ یکپارچگی داخلی.. ۱۴

۲-۲-۴-۳ یکپارچگی خارجی.. ۱۵

۲-۲-۴-۴ تحقیقات انجام شده پیرامون مزایای یکپارچگی زنجیره‌تأمین.. ۱۵

۲-۲-۵- نظریات پیرامون یکپارچگی‌زنجیره‌تأمین.. ۱۷

۲-۲-۶- عملیات‌مدیریت‌زنجیره‌تأمین.. ۱۸

۲-۲-۶-۱ اثر ‌عملیات ‌مدیریت ‌زنجیره‌تأمین ‌بر ‌عملکرد ‌شرکت… ۱۸

۲-۲-۷- اثر ‌یکپارچگی ‌زنجیره‌تأمین ‌بر ‌عملیات ‌مدیریت ‌زنجیره‌تأمین.. ۱۹

۲-۲-۸-  اثر‌یکپارچگی ‌زنجیره‌تأمین ‌بر ‌عملکرد‌ شرکت… ۱۹

۲-۲-۹- همکاری در زنجیره‌تأمین.. ۲۰

۲-۲-۱۰- مشکلات زنجیره‌تأمین و منابع آنها ۲۱

۲-۲-۱۱- راه‌حل‌های مشکلات زنجیره‌تأمین.. ۲۲

۲-۲-۱۲- تکنیک‌های مناسب در برنامه‌ریزی تولید شامل.. ۲۳

۲-۱۲-۱۳- عملکردهای مدیریت در برابر چالشهای زنجیره‌تأمین.. ۲۳

۲-۲-قیمتگذاری.. ۲۵

۲-۲-۱- مفهوم قیمت‌گذاری.. ۲۵

۲-۲-۱- تعریف قیمت‌گذاری‌.. ۲۵

۲-۲-۲-  اهداف قیمت‌گذاری.. ۲۵

۲-۲-۳- عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری‌.. ۲۷

۲-۲-۴- پایه و اساس قیمت‌گذاری سنتی.. ۲۷

۲-۲-۵- استراتژی قیمت‌گذاری بین المللی.. ۲۷

۲-۲-۶- دو مشکل اصلی در عدم ایجاد یک برنامه قیمت‌گذاری مناسب… ۲۸

۲-۲-۷- برنامه قیمت‌گذاری.. ۲۸

۲-۲-۸- برنامه‌ریزی قیمت‌گذاری استراتژیک…. ۳۰

۲-۲-۹- استراتژی‌های پیشرفته قیمت‌گذاری.. ۳۰

۲-۲-۱۰- انواع قیمت‌گذاری عبارتند از : ۳۱

۲-۲-۱۱- نظریه‌های ﻗﻴﻤﺖگذاری.. ۳۲

۲-۲-۱۱-۱-  نظریه قیمت‌گذاری نئوکلاسیک‌ها ۳۳

۲-۲-۱۱-۲- نظریه قیمت‌گذاری مارشال.. ۳۳

۲-۲-۱۲-  نظریه‌های قیمت‌گذاری توسط متفکران مسلمان.. ۳۴

۲-۲-۱۳- ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ قیمت‌ها ﺩﺭ ﻧﻈﺎمهای ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.. ۳۵

۲-۲-۱۴- ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ۳۵

۲-۲-۱۵- ﺩﻻﻳﻞ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ… ۳۶

۲-۲-۱۶- ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ قیمتها ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ. ۳۷

۲-۲-۱۷- نقش زنجیره‌تأمین در تعدیل قیمت‌ها در بازار ۳۹

۲-۲-۱۸- زنجیره عرضه مناسب به عنوان فرصتی برای کاهش هزینه ها و افزایش حاشیه سود. ۴۱

۲-۲-۱۹- آیا در همه زنجیره های تأمین بحث قیمت بحث اصلی است؟. ۴۱

۲-۲-۲۰- قیمت‌گذاری در زنجیره عرضه. ۴۲

۲-۳- عملکرد مالی.. ۴۲

۲-۳-۱- اهداف مالی.. ۴۲

۲-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.. ۴۷

۲-۳-۲-۱- معیارهای حسابداری.. ۴۷

۲-۳-۲-۲- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. ۴۸

۲-۳-۲-۳- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ۵۰

۲-۳-۲-۴- معیارهای اقتصادی.. ۵۱

۲-۳-۳- نسبت‌های مالی عملکرد. ۵۳

۲-۴-پیشینه تحقیقات… ۵۵

۲-۴-۱- پژوهش‌های ‌داخلی.. ۵۵

۲-۴-۲- پژوهشهای خارجی.. ۵۶

۲-۵- چهارچوب نظری تحقیق.. ۵۷

 

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۷۶page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.