بررسی تاثیر تفکرات استراتژیک در توسعه منابع انسانی در بوشهر

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تفکرات استراتژیک در توسعه منابع انسانی در نیروگاه اتمی بوشهر می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق  کاربردی و با توجه به روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه متخصصین نیروگاه اتمی به تعداد ۵۶ نفر  می باشد. که به روش نمونه گیری تمام شماری به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار ما در این پژوهش پرسشنامه تفکرات استراتژیک گلدمن (۲۰۰۵)و پرسشنامه توسعه منابع انسانی نیکرسون ایربای (۱۹۹۸) بود که روایی آن با تایید اساتید مربوطه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۹/۰ و ۷۹/۰ مورد تایید قرار گرفت، یافته های آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که تفکرات استراتژیک بر توسعه منابع انسانی تأثیر دارد. همچنین بین مؤلفه های تفکر سیستمی، تفکر مفهومی، فرصت طلبی هوشمندانه و آینده نگری با توسعه منابع انسانی در سطح ۰۵/۰و با اطمینان ۹۵/۰رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان  می دهد که هر چقدر متخصصین از تفکرات استراتژیک بیشتری برخوردار باشند، توسعه منابع انسانی نیز بیشتر می شود و در نتیجه باعث موفقیت و پیشرفت سازمان می گردد.

واژگان کلیدی: تفکرات استراتژیک، توسعه منابع انسانی، نیروگاه اتمی بوشهر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۱۳۵ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.