بررسی تنش هیدرواستاتیک و چینه شناسی میدان نفتی مارون جهت جلوگیری از مچالگی لوله جداری در هنگام حفاری و نصب لوله جداری

 

فهرست

عنوان                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات طرح

۱-۱- بیان مسئله. ۲

۱-۲- هدف‌های تحقیق. ۳

۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. ۳

۱-۴- سوالات و فرضیه‌های تحقیق. ۴

۱-۴-۱- سوالات تحقیق. ۴

۱-۴-۲- فرضیه تحقیق. ۴

۱-۵- چینه‌شناسی.. ۵

۱-۵-۱- تعریف چینه‌شناسی، رخساره‌ها و ناپیوستگی‌ها ۵

۱-۵-۱-۱- اصول چینه‌شناسی.. ۵

۱-۵-۱-۲- ارتباط چینه‌شناسی با شاخه‌های علم زمین شناسی.. ۵

۱-۵-۲- رخساره ومشخصات آن. ۶

۱-۵-۲-۱- تعریف رخساره رسوبی.. ۶

۱-۵-۲-۲- مشخصات رخسارهها ۶

۱-۵-۲-۳- رابطه بین رخساره ها ۷

۱-۵-۲-۴- اهمیت گردآوری فسیل‌ها ۸

۱-۵-۲-۵- ارزش میکروفسیل‌ها ۸

۱-۵-۲-۶- عوامل مؤثر در تشخیص چینه‌ها ۸

۱-۶- فسیل‌ها از دو جنبه حائز اهمیت اند. ۹

۱-۷- ناپیوستگی.. ۱۰

۱-۷-۱- نشانه‌های تشخیص ناپیوستگی.. ۱۰

۱-۷-۲- انواع ناپیوستگی.. ۱۱

۱-۸- واحد های چینه‌شناسی و تطابق. ۱۴

۱-۸-۱- واحد چینه‌شناسی.. ۱۴

۱-۸-۲- انواع واحد های چینه‌شناسی.. ۱۴

۱-۸-۳- مشخصات هر واحد چینه‌شناسی.. ۱۴

۱-۹- واحدهای چینه‌شناسی زیستی.. ۱۶

۱-۹-۱- انواع واحد های چینه‌شناسی زیستی.. ۱۷

۱-۱۰-  واحدهای زمانی زمین شناختی و چینه‌شناسی زمانی.. ۲۰

۱-۱۰-۱- طبقه بندی واحدهای زمین شناختی و چینه‌شناسی زمانی و انواع آنها ۲۱

۱-۱۱- سن نسبی و مطلق. ۲۴

۱-۱۱-۱- تعیین سن مطلق. ۲۹

۱-۱۲- تطابق. ۳۱

۱-۱۳- رسوبات حاوی دو گروه از عناصرند. ۳۴

۱-۱۳-۱- انواع توالی های رسوبی.. ۳۵

فصل دوم:‌ مطالعات نظری

۲-۱- مقدمه. ۴۱

۲-۱-۱- تعریف سازند. ۴۱

۲-۱-۲- مخزن. ۴۲

۲-۱-۳- سیستم نفتی.. ۴۲

۲-۱-۴٫ میدان. ۴۳

۲-۱-۵٫ حوضه. ۴۳

۲-۱-۶٫ سن‌های زمین‌شناسی.. ۴۳

۲-۲- زمین شناسی نفت ایران. ۴۳

۲-۳- سازند گچساران. ۵۱

۲-۳-۱- انواع مهم پوش سنگ شامل پنج گروه زیر می‌باشد. ۵۱

۲-۳-۲- میدان گچساران. ۵۲

۲-۴- سازند گچساران(زمین شناسی) ۵۳

۲-۵- گسترش بخش هفت سازند گچساران. ۶۲

۲-۵-۱- زیست چینه نگارى.. ۶۲

۲-۵-۲- گسترش جغرافیایی.. ۶۵

۲-۵-۳- کارستی بودن سازند آسماری و گچساران. ۶۵

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق

۳-۱- لوله‌های جداری : ۶۸

۳-۱-۱- استاندارد API 68

۳-۲- طراحی رشته جداری.. ۷۳

۳-۲-۱- ملاحظات در انتخاب لوله‌های جداری.. ۷۳

۳-۲-۲- مقاومت در برابر وزن یا کشش… ۷۴

۳-۲-۳- مقاومت در برابر مچاله شدگی ۷۵

۳-۳- طراحی لوله‌های جداری برای چاه‌های تزریق بخار. ۸۱

۳-۳-۱- چگونگی شکست.. ۸۲

۳-۳-۲- اختلاف درجه حرارت مجاز قبل از واروی لوله جداری تحت تراکم. ۸۵

۳-۳-۲-۱- کمانش ۸۶

۳-۳-۲-۲- افزایش مجاز درجه حرارت قبل از شکست.. ۸۶

۳-۴- روش‌های جلوگیری از شکست لوله جداری.. ۸۸

۳-۴-۱- پیش تنش لوله جداری ۸۸

۳-۴-۲- تکمیل بدون تنش ۸۹

۳-۴-۳- نداشتن پیوند بین لوله جداری و سیمان. ۸۹

۳-۴-۴- لوله‌های جداری قوی تر. ۸۹

۳-۴-۴-۱- عایق کردن. ۸۹

۳-۴-۴-۲- بررسی اندازه لوله‌های جداری.. ۹۰

۳-۵- گذاشتن رشته جداری.. ۹۱

۳-۵-۱- آماده سازی.. ۹۱

۳-۵-۲- راندن. ۹۴

۳-۵-۳- سوار کردن، بستن و پایین بردن. ۹۸

۳-۵-۴- نشاندن. ۱۰۱

۳-۶- جداره‌گذاری چاه‌ها ۱۰۳

۳-۶-۱- وظایف رشته جداری ۱۰۳

۳-۶-۲- انواع رشته‌های جداری.. ۱۰۴

۳-۶-۲-۱- لوله هادی یا رشته جداری محافظ اولیه ۱۰۴

۳-۶-۲-۲- هدف از راندن لوله هادی.. ۱۰۵

۳-۶-۲-۳- رشته جداری سطحی ۱۰۶

۳-۶-۲-۴- رشته جداری تولید ۱۰۷

۳-۶-۲-۵- رشته جداری میانی ۱۰۷

۳-۶-۲-۶- هدف از راندن جداری میانی.. ۱۰۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۱۱۱

۴-۲- تنش‌ها ۱۱۱

۴-۳- توزیع تنش در سازندهای نمکی.. ۱۱۴

۴-۴- میدان مارون و پدیده مچالگی لولههای جداری.. ۱۱۶

۴-۵- تعیین تنش برجا در چاه‌های مارون ۴۲، ۱۳۰ و ۱۳۳٫ ۱۱۷

۴-۵-۱- تعیین مقدار تنش قائم. ۱۱۷

۴-۵-۲- تعیین مقدار تنش افقی حداقل. ۱۱۸

۴-۵-۳- تعیین حدود تنش افقی حداکثر. ۱۲۰

۴-۵-۴- تفسیر تنش برجا بر اساس معیار شکست مور- کولومب.. ۱۲۹

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱نتیجه گیری.. ۱۳۳

۵-۲ پیشنهادها ۱۳۵

منابع و مآخذ

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

 

چکیده

این پایان نامه به بررسی تنش هیدرواستاتیک و چینه شناسی میدان نفتی مارون جهت جلوگیری از مچالگی لوله جداری در هنگام حفاری و نصب لوله جداری می پردازد. به منظور بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در اعماق زمین نیاز به حفاری و تکمیل چاه‌های مذکور داریم” به همین علت باید به اعماق زمین نفوذ  کرد و ازلایه‌های مختلف آن عبور نمود. بنابراین شناخت سازندهای[۱] زمین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در همین راستا برخی سازندها در هنگام حفاری و همچنین نصب لوله جداری[۲] از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. سازند گچساران که متشکل از هفت بخش میباشد یکی از پرمخاطره ترین سازندهای زمین شناسی ایران چه در هنگام حفاری و چه در هنگام بهره‌برداری میباشد” لذا شناخت بخش‌های مختلف این سازند هم به سلامت چاه حفاری شده و هم موجب بهره‌برداری ایمن تر از چاه میباشد. از جمله مشکلات  هنگام حفاری این سازند میتوان به فوران چاه فشار بالا. مچالگی [۳]و یا پارگی لوله جداری و آستری اشاره کرد. در این تحقیق سعی شده مسایل مربوط به مچالگی لوله جداری مورد مطالعه قرار گیرد بر همین اساس چون اکثر مچالگی ها در میدان نفتی مارون بوده است بیشتر تمرکز بر روی این میدان نفتی خواهد بود. بر اساس یافته ها، برای چاه های مارون ۴۲،۱۳۰ و ۱۳۳، رژیم گسلش در ناحیه گسلش نرمال قرار گرفته است.

 

واژه‌های کلیدی: تنش برجا، مچالگی لوله جداری و آستری، تنش هیدرواستاتیک، سازند گچساران، میدان نفتی مارون.

[۱] formations

[۲] casing

[۳] collaps

 

پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.Sc.»

رشته تحصیلی: مهندسی نفت

گرایش : حفاری  و استخراج نفت

word

۲۱۲ page

 

Sorry, the comment form is closed at this time.