بررسی دلایل اجرای استاندارد های حسابداری تعهدی در بخش عمومی و موانع اجرای کامل آن در بین کارشناسان و متخصصین اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

تغییر از مبنای حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی در بخش عمومی، درواقع از دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شروع شد. تحقیقات صورت گرفته نشان دهنده ان است که صورتهای مالی و گزارشهایی که بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه             می شوند، اطلاعات مفیدتری را برای تصمیم گیرندگان فرآهم می آورند.  لذا، بکارگیری مبنای تعهدی باعث افزایش  قدرت سنجش عملکرد دولت بوسیله استفاده کنندگان میشود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی دلایل اجرای استاندارد های حسابداری تعهدی در بخش عمومی و موانع اجرای کامل آن است که امکان به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداریِ بخش عمومی کشور را تسهیل کند.

داده های تحقیق با استفاده از پیمایش جمع آوری شده اند. برای این کار، کارشناسان و متخصصین اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد به عنوان جامعه ی هدف انتخاب شدند. نمونه گیری از میان این افراد به صورت هدفمند و با استفاده از تجزیه و تحلیل انحراف معیار یک نمونه ی اولیه انجام شده است.

در این راستا، پرسشنامه ای شامل ۴۳ سوال تهیه و برای نمونه، بین ۱۰۰ نفر از صاحبنظران توزیع شد. سپس، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات ایشان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که در نهایت ۵/۹۰ درصد محاسبه شد، مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل تحقیق (بهبود رویه حسابداری، شناسایی و ارزش گذاری دارایی ها، سودمند بودن اطلاعات و آموزش و مهارت حسابداری) با متغیر وابسته تحقیق (دلایل اجرای استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی)  است و می توان عنوان کرد، کلیه ابعاد پرسشنامه دلایل اجرای استاندارد های حسابداری تعهدی در نتیجه فرض اصلی این پژوهش که بر پایه این چهار بعد استوار است پذیرفته می شود و اثرگذاری آن معنادار می باشد. پس، دلایل اجرای استاندارد های حسابداری تعهدی در بخش عمومی و موانع اجرای کامل آن در سیستم حسابداری تاثیر گذار هستند.

 

واژه های کلیدی: حسابداری تعهدی، رویکردهای گذار، بخش عمومی.

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

۸۴ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.