بررسی رابطه اتوماسیون اداری با چابکی سازمان و سلامت سازمان در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با توجه به متغیر میانجی ابعاد ساختار سازمانی

 

با توجه به اینکه تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر می گذارد، سازمان ها باید با استفاده از راه کارهای مناسب خود را به صورت پویا با تغییرات محیطی وفق دهند تا قادر به بقای خود شوند. یکی از بهترین روش ها برای مقابله با تغیرات محیطی هدایت سازمان به سمت چابکی و سلامت سازمان می باشد.

سرعت شاید مهمترین ثروت در هزاره ی سوم و عصر جدید مرسوم به عصر اطلاعات باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمان ها به وجود آیند. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است، مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمت به مشتری، افزایش کیفیت محصول و تغییرات فناوری کاری که بقای سازمان ها را تهدید می کند. موسسات دولتی چابک،نرخ فزاینده ای ( حدوداً ۲۰درصد) در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود به دست می آورند. دولت هایی که در زمینه سرعت، انعطاف پذیری بیشتر و پاسخگویی فراوان سرمایه گذاری می کنند به احتمال قوی به اهدافشان خوهند رسید، زیرا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه با سرعت هر چه تمام، به دولت ها و تصمیمات آنها تاثیر گذارنده، شهروندان و بازرگانان به خدمات سریع تری و تخصصی تری نیاز داشته، و در نتیجه خط مشی ها می بایست سریعتر از گذشته تهیه و تدوین و اجرا سوند. مسلماً با انجام این امور موسسه موفق به انجام رسالت و کسب اهداف سازمانی خود خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ***سه فصل اول

۸۱ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.