بررسی رابطه ادغام خارجی و عدم اطمینان محیطی با عملکرد مالی شرکت در شرکت‌های کوچک و متوسط شیراز

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه  ادغام خارجی  و عدم اطمینان محیطی با  عملکرد مالی شرکت در شرکت‌های کوچک و متوسط شیراز می‌باشد، روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت همبستگی می‌باشد، جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط شیراز  که در حدود ۷۰۰  شرکت می‌باشند، که از این تعداد، ۲۴۸ نفر از مدیران شرکت‌ها  به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران با ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفتند. پرسشنامه مورد استفاده با توجه به روایی صوری  و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ بالای ۷۰ /۰ مورد تائید قرار گرفت. در قالب ۱ فرضیه اصلی و ۳  فرضیه فرعی مسئله اصلی طرح شد، تمامی فرضیه‌های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون تائید شدند. در این راستا پیشنهادانی برای مدیران و مسئولین این شرکت‌ها ارائه‌شده است که می‌تواند در جهت بهبود عملکرد مالی موردتوجه قرار گیرد. ازجمله اینکه مدیران با تعامل با شرکت‌های دیگر به ایجاد مشارکت استراتژیک با تأمین‌کنندگان و توسعه روابط با مشتریان باشند.چراکه روبرو شدن با شرکت‌های دیگر به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به بالاترین سطح عملکرد مالی ازلحاظ، هزینه و زمان  برسند. از طرفی یکپارچگی روابط با مشتری می‌تواند اثرات نامطلوب عدم اطمینان زیست محیطی(عدم اطمینان تقاضا، عدم اطمینان فناوری و تهدیدات رقابتی) بر عملکرد شرکت را کاهش داده ،عملکرد مالی را بالا ببرد.

 

کلمات کلیدی: ادغام خارجی، عدم اطمینان محیطی  و عملکرد مالی شرکت

 

پایان نامه مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

۹۹page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.