بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در واقع اجتناب مالیاتی سبب می‌شود تا محیط اطلاعاتی مبهم شده و کاهش شفافیت محیط اطلاعاتی این امکان را فراهم می‌آورد تا مدیران دست به مدیریت سود بزنند. لذا اجتناب مالیاتی به طور بالقوه می‌تواند یکی از انگیزه‌های مدیریت سود تلقی شود. بر همین اساس تحقیق حاضر با محاسبه اجتناب مالیاتی از طریق تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات و همچنین مدیریت سود تعهدی از طریق مدل کازنیک به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر مدیریت سود می‌‌پردازد. برای این منظور، تعداد ۸۱ نمونه از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ انتخاب شده و با استفاده از روش رگرسیون تحلیلی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اجتناب مالیاتی تاثیری مثبت و معناداری بر مدیریت سود شرکتهای بورسی دارد. همچنین بین نرخ موثر هزینه مالیات و مدیریت سود، بین نرخ موثر مالیات نقدی و مدیریت سود، بین تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اجتناب مالیاتی، مدیریت سود، درآمد قبل از مالیات، مالیات نقدی، نرخ موثر هزینه مالیات

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

۱۱۷ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.