بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر با اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر با اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)  در شرکت  بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد. در این پژوهش ۲ فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. نمونه آماری به تعداد ۳۸۴ نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد. روش پژوهش کاربردی از نوع همبستگی است، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر ۴۷ سوال که بر اساس روایی صوری و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (بالای ۷۰ درصد) مورد تایید قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 استفاده شده است. فرضیه های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون تایید شدند. یافته ها نشان می دهند  که استراتژی مدیریت تغییر موفق دارای سه مرحله است : بسترسازی (آماده کردن) برای تغییر، اجرا و پیاده سازی تغییر، و اندازه گیری تاثیر آن بر کارکنان. در مرحله ی آماده کردن برای تغییر، رهبری سازمانی باید به منظور تغییر فرهنگ سازمانی و ساختار آن آماده شوند و بدین منظور باید کارکنان، سازمان و فرهنگ آن به دقت تحت نظر قرار بگیرند. سپس، در مرحله اجرا و پیاده سازی تغییر، شرکت باید عوامل زیر را اعمال نمایند : عوامل موثر بر رهبری پروژه ها / تیم، عامل ارتباطی با کارکنان نهایی، عامل فرهنگ، عوامل آموزش / مشارکت کارکنان نهایی، و عامل رشد و ترقی. در نهایت، در مرحله ی اندازه گیری تاثیر آن بر کارکنان، شرکت باید میزان تاثیر عوامل استراتژی تغییر را بر کارکنان نهایی اندازه گیری نمایند، همچنین شرکت باید به بازخوردهای سه مرحله قبلی به منظور شناسایی خطاها و توسعه  استراتژی تغییر، توجه نمایند.

 

واژگان کلیدی: اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی  (ERP)، استراتژی مدیریت تغییر و مدیریت منابع.

 

پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۹۱page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.