بررسی رابطه بین سازه‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده و رفتار تولید پایدار در کارکنان شرکت تولید سیمان یاسوج

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سازه‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده و رفتار تولید پایدار در کارکنان شرکت تولید سیمان یاسوج است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی (۵ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و ازلحاظ ماهیت همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی کارکنان کارخانه سیمان یاسوج بالغ بر ۳۶۵ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه‌گیری به روش کوکران نمونه‌ای ۱۸۹ نفری برآورد و مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که پس از تأیید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تأیید شد، سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران و به روش تصادفی ساده جمع‌آوری شد. درنهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسان بر پایه داده‌های گردآوری‌شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به‌صورت جداگانه مورد تأیید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند موردتوجه مدیران قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، رفتار تولید پایدار، نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۰۵ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.