بررسی رابطه بین سرمایه در گردش با عملکرد مالی در شعبه های بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

سودآوری بانکها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانکها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاینرو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه در گردش با عملکرد مالی در شعبه های بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. در این پژوهش که از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- همبستگی می باشد،۵ فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. نمونه آماری به تعداد ۲۸۳ نفر متخصصین مالی و مدیران بانک ها می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss20 استفاده شده است.  نتایج  پژوهش نشان می دهدکه رابطه معناداری بین سرمایه در گردش با عملکرد مالی در شعبه های بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد  وجود دارد، در نهایت پیشنهاداتی در راستای پژوهش ارائه شد که می تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: سرمایه در گردش، نرخ بهره، حد اعتباری، اعتبار در حسابهای جاری، مانده جبرانی و  عملکرد مالی.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۰ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.