بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و وسایل ارتباطی نوین با بروز انواع رفتارهای پرخطر در بین دانش¬آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان گچساران

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و وسایل ارتباطی نوین با بروز انواع رفتارهای پرخطر در بین دانش­آموزان پسر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان گچساران بود. بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد ۳۳۸ دانش­آموز به‌صورت نمونه‌گیری خوشه­ای چند مرحله­ای به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای جمع­آوری داده­ها از نمونه مورد مطالعه، از چهار پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو، آزمون اعتیاد به اینترنت، پرسشنامه سنجش اعتیاد به گوشی همراه و پرسشنامه خودگزارش دهی نوجوان استفاده شد. داده­های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با کمک برنامه آماری SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی با بروز رفتارهای پر خطر رابطه وجود ندارد (۰۰۱/۰p≤) و همچنین بین اعتیاد به اینترنت و بروز رفتارهای پر خطر رابطه وجود ندارد (۰۰۱/۰P≤). ولی بین اعتیاد به گوشی همراه و بروز رفتارهای پر خطر رابطه وجود دارد (۰۰۱/۰P≤).

 

کلمات کلیدی: سرمایه فرهنگی، وسایل ارتباطی نوین، رفتارهای پر­خطر، دانش آموزان پسر، گچساران.

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

page 128

word

Sorry, the comment form is closed at this time.