بررسی رابطه بین ظرفیت جذب با برون سپاری تحقیق و توسعه در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ظرفیت جذب با برون‌سپاری تحقیق و توسعه در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می‌باشد. در این پژوهش ۴ فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. نمونه آماری به تعداد ۱۰۰ نفر از مسئولین و مدیران بخش‌های مختلف شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می‌باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد مشتمل بر ۲۰ سؤال که بر اساس روایی صوری و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (۸۰%) مورد تائید قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss20 استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- علی است، تمامی فرضیه‌های پژوهش از طریق آزمون رگرسیون خطی تائید شدند. نتایج پژوهش نشان داد افزایش تربیت و جذب کارکنان ماهر در کنار سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی هم‌زمان با استفاده از تأمین کنندگان خارجی و سرمایه گذاری در برون‌سپاری تحقیق و توسعه می‌تواند موفقیت شرکت را به همراه داشته باشد. این پژوهش پیشنهاد‌هایی را در راستای موضوع مورد مطالعه و نتایج به دست آمده، ارائه می‌دهد که می‌تواند مورد استفاده مدیران شرکت‌های صادراتی قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: جذب کارکنان ماهر، استفاده از تأمین کنندگان خارجی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، برون‌سپاری تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۵ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.