بررسی رابطه تبادل دانش با عملکرد بیمه‌ای و مالی نمایندگی‌های بیمه‌ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبادل دانش و عملکرد مالی وبیمه‌ای نمایندگی‌های بیمه‌ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شد.این پژوهش براساس هدف کاربردی ، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی ،از نظر زمانی مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان نمایندگی‌های بیمه‌ایران در سال ۱۳۹۵ در استان کهگیلویه و بویر احمد که تعداد آنها ۱۱۰  نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان ۹۲  نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.در این پژوهش از نمونه گیری  غیر تصادفی( در دسترس) جهت نمونه گیری استفاده شد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود، که در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی این پرسشنامه ها  به اثبات رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، روش های آماری توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، آزمون ضریب همبستگی پیر سون و رگرسیون چند گانه به کار رفته است. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام شد. نتایج نشان داد که همه ابعاد تبادل دانش (تسهیم دانش، خلق دانش، بکار گیری دانش و ذخیره سازی دانش)با عملکرد مالی و بیمه‌ای نمایندگی‌های بیمه‌ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در تحلیل رگرسیون مشخص شد که متغیر ذخیره سازی دانش با میزان بتای(۴۰۸/۰) و بتای(۴۷۶/۰) بیشترین نقش را  به ترتیب در عملکرد مالی و بیمه‌ای نمایندگی‌های بیمه‌ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد داشته است.

 

کلمات کلیدی: عملکرد مالی، عملکرد بیمه‌ای، تبادل دانش، تسهیم دانش، خلق دانش بکارگیری دانش، ذخیره سازی دانش.

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی

۱۵۵ صفحه

word

Sorry, the comment form is closed at this time.